Borgholm na wyspie Oland

Konferencja, zorganizowana w ramach szwedzkiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, stanowiła element przygotowań do Szczytu Ziemi, który odbędzie się w 2002 roku w Johannesburgu (tzw. Rio+10). Na zaproszenie szwedzkiego Ministra Środowiska, Kjella Larssona, do miasta Borgholm na Olandii przybyło 217 młodych delegatów ze 104 krajów świata, reprezentantów różnorodnych kultur i perspektyw.

Zrównoważony, trwały rozwój (ekorozwój) oparty jest na równości potrzeb środowiska naturalnego, człowieka i gospodarki. Oznacza to, że rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem praw człowieka i ograniczonych zasobach przyrody. Jest to szczególnie istotne dla młodych ludzi, gdyż to oni będą ponosić negatywne konsekwencje podejmowanych obecnie krótkowzrocznych decyzji.

Duży nacisk na demokrację zapewnił każdemu uczestnikowi konferencji, bez względu na pochodzenie, płeć, kolor skóry czy znajomość języka, możliwość wypowiedzenia swojego zdania i wniesienia wkładu do wspólnej rezolucji. Efektem pracy 14 grup tematycznych i 6 regionalnych jest "Deklaracja zmian" (niżej) oraz "Wezwanie do działania" - zestaw 44 najpilniejszych obecnie działań.

Konferencja umożliwiła również poszerzenie współpracy pomiędzy pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z całego świata. Jeden dzień został w całości poświęcony planowaniu wspólnych projektów i kampanii.

W swym przesłaniu dla uczestników Göran Persson, premier Szwecji, stwierdził, że stan gospodarki, pełne zatrudnienie, jakość szkolnictwa, czy jakiekolwiek inne osiągnięcia nie będą miały znaczenia, jeśli nie uda się zmienić obecnego destrukcyjnego modelu rozwoju. Rezultaty konferencji zostaną przedstawione m.in. na najbliższym szczycie Unii Europejskiej w Göteborgu.

Kamila Belka, Oikos Warszawa, Polska
Aleksander Buczyński, Federacja Zielonych, Polska

Rezolucja na rzecz zmiany

Borgholm, Szwecja, 2001.05.26

Komunikat

217 młodych ludzi ze 104 krajów świata, reprezentujących odmienne organizacje, kultury i perspektywy, przybyło do Borgholm na Młodzieżową Konferencję na temat Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Jako przyszłość ludzkości, to młodzi są odpowiedzialni za zapewnienie zrównoważonego rozwoju na naszej planecie.

Stoimy w obliczu niesprawiedliwości ekologicznej, rasizmu oraz zmian klimatycznych. Jako młodzież widzimy wyzysk ze strony uprzywilejowanych narodów, nierówne pole gry w relacjach międzynarodowych, słabnące rządy narodowe oraz rosnący wpływ korporacji.

Wielu z nas żyje w nędzy i z AIDS, inni w nadrozwiniętych krajach opierających się na niezrównoważonym konsumpcyjnym stylu życia. Relacje pomiędzy płciami również stanowią integralny element zrównoważonego rozwoju i muszą być traktowane jako takie.

Istnieje moralne zobowiązanie Północy i Południa do zapewnienia zrównoważonego rozwoju bez dalszego narażania środowiska naturalnego oraz wykorzenienia tendencji korupcyjnych, które ten rozwój powstrzymują.

Nadszedł czas, by przedefiniować pojęcie rozwoju, tak by bazował on na wskaźnikach jakościowych, które uznają ludzką aktywność za element ekosfery.

Jako młodzi przedstawiciele organizacji z całego świata, domagamy się:

Światowej sprawiedliwości poprzez...

...równy dostęp dla wszystkich do bogactw naturalnych przy poszanowaniu ograniczonych możliwości przyrody, zgodnie z zasadami przestrzeni ekologicznej.

...wzmocnienie światowego nadzoru stanu środowiska. Istnieje pilna potrzeba utworzenia międzynarodowego ciała decyzyjnego władnego wyegzekwować niezbędne działania od rządów i aktorów międzynarodowych.

...natychmiastowe zniesienie zewnętrznego długu krajów rozwijających się oraz uznania ekologicznego długu bogatych.

...zakończenie neoliberalnej globalizacji ekonomicznej wpisanej w programy Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego, jak również pełnej przejrzystości tych instytucji i odpowiedzialności za swoje działania.

...dostarczenie bodźców ekonomicznych dla zrównoważonego trybu życia, przez internalizację kosztów socjalnych i środowiskowych, podatki ekologiczne oraz inne odpowiednie środki.

...budowę pokoju bez użycia przemocy oraz wzmacnianie demokracji i praw człowieka na całym świecie.

Wyposażenia ludzi we władzę poprzez:

...uregulowanie i ciągłe monitorowanie działalności korporacji transnarodowych dla zapewnienia ich odpowiedzialności oraz wzmocnienie lokalnych ekonomii.

...uznania praw ludności autochtonicznej do samostanowienia, zwyczajowych terytoriów i zasobów oraz ochrony tradycyjnej wiedzy.

...demokrację w procesie podejmowania decyzji w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz efektywną egzekucję konwencji, protokołów i porozumień ONZ.

...przekształcenie środków masowego przekazu w narzędzie świadomości i emancypacji społecznej.

...przyznanie młodzieży równej roli w procesie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

Zagwarantowania ludzkości bezpieczeństwa poprzez...

...ustanowienie światowego mechanizmu dla powstrzymania HIV/AIDS oraz zabezpieczenia wyżywienia Afryki Subsaharyjskiej, Azji oraz innych części świata.

...zakończenie produkcji i handlu bronią oraz eksperymentów militarnych we wszystkich częściach świata, by wykorzenić wojny i konflikty ekologiczne oraz pracować na rzecz światowego pokoju.

Realizacji zdrowych ekosystemów poprzez...

...utworzenie zrównoważonej ścieżki rozwoju energetyki poprzez rezygnację z energii atomowej, paliw kopalnych oraz dużej skali elektrowni wodnych w określonym horyzoncie czasowym oraz podjęcie natychmiastowych działań dla powstrzymania zmian klimatycznych.

...wdrożenia poważnych zasad ochrony bioróżnorodności oraz ekosystemów, podstawowych dla podtrzymania życia na planecie.

...natychmiastowe zakończenie produkcji, testów i sprzedaży organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz reorientację narodowych polityk w kierunku rolnictwa ekologicznego.

...zakończenie zorientowanego na zysk biopiractwa zasobów genetycznych i patentowania życia.

Ze swojej strony zobowiązujemy się:

...głośno mówić, protestować, prowadzić kampanie, mobilizować młodzież i walczyć o zrównoważony rozwój, z naszym własnym zaangażowaniem jako siłą kierującą.

...zanieść niniejszą rezolucję oraz towarzyszące jej wezwania do działania do naszych lokalnych społeczności, rządów narodowych, oraz na arenę międzynarodową.