Publikujemy interesujące i godne pochwały wystąpienie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do Rektora UKSW w sprawie przestrzegania ustawy o ochronie przyrody podczas juwenaliów. Wytłuszczenia od redakcji.

OŚ-VI-BB/0717/7-1/7572/07

18.05.2007 r.

Do: ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Rektor UKSW

Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem programu Juwenaliów 2007 oraz harmonogramem imprez planowanych do przeprowadzenia na terenie uczelni przy ul. Dewajtis 5, do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy zgłaszane są wątpliwości dotyczące naruszania zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu Las Bielański podczas podobnych imprez plenerowych.

Mając powyższe na względzie zwracam się do Księdza Rektora z prośbą o nadzór nad przebiegiem planowanej imprezy, jej przeprowadzenie z możliwie minimalnym nagłośnieniem, bez nagłośnienia lub o rezygnację z części koncertów o charakterze plenerowym. W kolejnych latach postuluję odstąpienie od organizowania imprez o podobnym charakterze w tym miejscu.

Niezależnie od tego, że siedziba uczelni znajduje się poza rezerwatem, ale jednak na terenie do niego przyległym. Nie ma zatem możliwości ograniczenia wpływu niekorzystnego oddziaływania na środowisko, np. oddziaływania hałasu towarzyszącego zwłaszcza występom zaproszonych wykonawców, na scenach lokalizowanych poza budynkami. Zwracam uwagę, że ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 02, poz. 880 z późn. zm) precyzuje katalog zakazów, obowiązujących w rezerwatach, m. in. zakaz zakłócania ciszy. Propozycja organizacji koncertów z nagłośnieniem na świeżym powietrzu z założenia stanowi naruszenie zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody i nie powinna mieć miejsca.

Proszę również o zwrócenie uwagi organizatora imprezy, że - jak wskazują doświadczenia lat ubiegłych - w dniu imprez odbywających się na terenie kampusu przy ul. Dewajtis 5 wzmaga się problem parkowania pojazdów przez Państwa gości w strefie objętej zakazem zatrzymywania się. Z informacji przekazanej przez Straż Miejską m. st. Warszawy, do której w roku ubiegłym wystąpiłem o wzmożony nadzór i obecność patroli w rejonie ul. Dewajtis w czasie Juwenaliów, tylko w dniach 11 i 12 maja 2006 r. podjęto 68 interwencji zakończonych udzieleniem mandatu karnego.

W przekonaniu pracowników tut. Biura zapobieganie takim sytuacjom również powinno się znaleźć w sferze zainteresowania organizatorów imprezy. Stwarzanie okazji do naruszania przepisów prawa oraz prowadzenia pikiet przez przedstawicieli organizacji ekologicznych, jakie również miały miejsce w roku ubiegłym, niekorzystnie wpływa na wizerunek samej uczelni, jej kadry i studentów.

Informuję ponadto, że równolegle z nin. pismem wystąpiłem do Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Stołecznego Komendanta Policji o zwrócenie szczególnej uwagi na teren Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przyległy przy ul. Dewajtis w dniu organizacji imprez.

Przedstawiając stanowisko Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie organizacji imprez na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 mam nadzieję na zrozumienie wagi problemu i przyjęcie formuły korzystania z możliwości cieszenia się z bliskości terenów objętych ochroną z pełnym poszanowaniem dla przyrody i lokalnych społeczności.

p.o. Zastępcy dyrektora BOŚ
Arkadiusz Drewniak

Do wiadomości:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2. prof. UKSW dr hab. Marek Kowalski, Prorektor d. Kształcenia i Spraw Studenckich, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

3. Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Postać oryginalna

PDF, 121 kB

Odpowiedź Samorządu Studentów UKSW

Ksiądz rektor nie uznał za stosowne udzielić Biuru odpowiedzi osobiście i ustosunkować się do istotnego problemu. Zamiast niego zrobił to Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów [zobacz >>>].