Publikujemy nowe informacje w sprawie chodnika przy ul. Dewajtis - dwa pisma - odpowiedzi na wystąpienie mieszkańca Bielan.

RDOŚ-14-WSI-WM-6618-5/09

Warszawa, dn. 24.03.2009 r.

Dotyczy: budowy chodnika wzdłuż ul. Dewajtis w Warszawie, na terenie rezerwatu przyrody ,,Las Bielański''

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 marca 2009 r. informuje, że w przedmiotowej sprawie nie wydał decyzji zezwalającej na budowę chodnika na terenie rezerwatu przyrody ,,Las Bielański’’, wzdłuż ulicy Dewajtis. Informację o rozpoczęciu prac budowlanych Regionalny Konserwator Przyrody uzyskał od zarządcy terenu, którym są Lasy Miejskie - Warszawa.

Regionalny Konserwator Przyrody podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. O decyzjach podjętych w ich wyniku zostanie Pan poinformowany w odrębnym piśmie.

Aleksandra Atłowska
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/chodnik/rdos_dewajtis_chodnik0903.pdf

UD-III-WIR-JZO-5243-2-2-09

CRWIP/326/09

Warszawa, dn. 01.04.2008 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej modernizacji ulicy Dewajtis w Warszawie uprzejmie informuję, że w/w. modernizacja polegać miała na budowie chodnika po południowej stronie ulicy o szerokości 2,0 m na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Kamedulskiej. Przedmiotowy chodnik zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej publicznej ulicy Dewajtis (dz. ew. nr 1 w obrębie 7-09-04 oraz dz. ew. nr 1 z obrębu 7-09-03). W celu maksymalnej ochrony drzewostanu zaprojektowano chodnik o konstrukcji, która umożliwia jego wykonanie bez ingerencji w system korzeniowy drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego. W tym celu odstąpiono od zastosowania obrzeży trawnikowych i zastąpiono je drewnianymi podkładami kolejowymi, ułożonymi na podłożu i mocowanymi szpilkami metalowymi [zobacz >>>].

Przestrzeń pomiędzy podkładami zaprojektowano z pospółki (materiał naturalny), na której będzie układana kostka betonowa grubości 6 cm. Natomiast szczeliny pomiędzy kostkami wypełnione będą piaskiem rzecznym. Zastosowana nawierzchnia jest przepuszczalna i całkowicie rozbieralna. Prace te miały być realizowane w ramach utrzymania pasa drogowego co nie wymaga pozwolenia na budowę lecz zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Realizacja prac poprzedzona była ustaleniem Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjętym w dniu 10 marca 2009 r. Protokół Nr 152/09. Prace te realizowane w ramach utrzymania pasa drogowego nie wymagały konsultowania z Radą Dzielnicy Bielany. Jedyne koszty jakie zostały poniesione w związku z planowaną realizacją to kwota około 10.000 zł. za wytyczenie granic pasa drogowego.

Ryszard Modzelewski
Członek Zarządu Dzielnicy Bielany

Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/chodnik/udz_dewajtis_chodnik090401.pdf

Od redakcji

Czytamy, że realizacja prac poprzedzona była ustaleniem Zarządu Dzielnicy podjętym 10 marca 2009 r. To iście ekspresowe tempo, nawet jeśli przyjąć, że prace rozpoczęto, tuż zanim udało nam się 13 marca je odnotować [zobacz >>>]. A przecież między decyzją a realizacją pewnych formalności trzeba dopełnić - zlecić komuś prace, zamówić materiały, wykonać papierkową robotę... Może tu gdzieś tkwi przyczyna zaniedbań opisanych wcześniej?

Szkoda że w podobnym trybie nie realizuje się na Bielanach infrastruktury rowerowej - jedna z najistotniejszych (i nadal nie dokończonych) inwestycji dzielnicowych ma spore szanse doczekać w tym nieustalonym stanie... dziesięciolecia ,,decyzji [zobacz >>>] Zarządu Dzielnicy''. Więcej [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Jednak jak wytłumaczyć to, że Zarząd podjął ustalenie 10 marca, a nasza czytelniczka zauważyła roboty budowlane dzień wcześniej [zobacz >>>]? Datą sporządzenia pisma 1 kwietnia?

Za wbicie takich kilkudziesięciu słupków podatnicy zapłacili jedynie około 10.000 zł. Proponujemy zsumowanie tej liczby z innymi wymienionymi w materiale [zobacz >>>] i przymierzenie wyniku (a także zaangażowania urzędników) do kwoty, jakiej pożałowano na druk ulotki informującej o wartości Lasu Bielańskiego i konieczności odpowiednich zachowań osób odwiedzających ten unikalny rezerwat przyrody.

Odpowiedź RDOŚ to kolejne zaprzeczenie informacji, których udzielali członkowie Zarządu Dzielnicy [zobacz >>>]. Ciekawe, czy uznają za stosowne wytłumaczyć się z tego przed społeczeństwem. W internetowej witrynie Bielan zawiadamia się nas o budowach gazociągu czy wodociągu. O chodniku wzdłuż ul. Dewajtis nie było i nadal nie ma ani słowa. Zastępca burmistrza skwitował zaskakujące działanie w tej sprawie stwierdzeniem, że nie da się konsultować każdego chodnika. Nie można się z tym zgodzić. Spojrzenie lokalnych użytkowników zawsze daje szanse na podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej. W końcu z czym każdy z nas ma na co dzień najwięcej kontaktu, jeśli nie z chodnikiem? I kto za niego płaci? Ten przyziemny element drogi w żadnym stopniu nie zasługuje na lekceważące traktowanie. Zwłaszcza jeśli ma biec w rezerwacie...

Dziękujemy licznym mieszkańcom Bielan niezwiązanym z Zielonym Mazowszem za listy, telefony, sugestie, wyrazy poparcia i aktywną pomoc w dochodzeniu do prawdy... Do sprawy będziemy wracać w miarę napływu kolejnych dokumentów.

Odsyłacze i wytłuszczenia w tekście dodane przez redakcję.