WŚR-VII/6630/258/02

Warszawa dn. 22 listopada 2002

Decyzja

Stosownie do art. 104 § 1 oraz § 2 KPA (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 9 października 2000, tekst jednolity), art.23a ust.2 pkt 1 oraz art. 36 ust 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 200Ir. poz. 1079 tekst jednolity z późn. zm.) oraz zał. 1 poz. 147 Rozporządzenia Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269 z dnia 12 grudnia 2001r. poz 6860) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Warszawa Bielany Nr pisma PWA-II-EM/7330/1163/3443/2002 z dnia 29.08.2002 r.

Nie wyrażam zgody

na planowaną modernizację ulicy Dewajtis polegającą na poszerzeniu jezdni do 6 m wraz z modernizacją nawierzchni, budowie chodników i zatok autobusowych, budowie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, urządzeniu zieleni przyulicznej wraz z rekultywacją rowu przydrożnego w granicach rezerwatu przyrody.

Uzasadnienie

Urząd Gminy Warszawa Bielany zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji. Planowane działania naruszą teren rezerwatu przyrody „Las Bielański" co jest sprzeczne z art.36 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, które zabraniają budowy lub rozbudowy obiektów i urządzeń w rezerwacie przyrody, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu oraz związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i leśnego. Projektowane zamierzenie inwestycyjne oraz związane z nim zabiegi nie służą celowi rezerwatu przyrody. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w znano „Las Bielański" za rezerwat przyrody w celu zachowania jego wartości społecznych i krajobrazowych. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie zażalenie do Ministra Środowiska za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Anna Ronikier - Dolańska
Wojewódzki Konserwator Przyrody

WSR-VII/6630/337/04

Warszawa 23 listopada 2004 r.

Do: Pracownia projektowa K-D

dotyczy: koncepcji modernizacji ul. Dewajtis.

Wojewódzki Konserwator Przyrody podtrzymuje swoje negatywne stanowisko zawarte w decyzji znak WŚR-VII/6630/258/02 [patrz wyżej]. W toku dyskusji trwających już, od co najmniej 10 lat Wojewódzki Konserwator Przyrody zaproponował kilka wariantów możliwych do realizacji na tym terenie, które wynikały z faktu lokalizacji drogi w rezerwacie przyrody, a także jej niewielkich rozmiarów. Były to następujące warianty:

1. uruchomienie niskiego elektrycznego autobusu i zmiana ulicy na jednokierunkową, przy jednoczesnym wprowadzeniu zakazu ruchu samochodów osobowych,

2. rezygnacja z ruchu MZK i wykorzystanie do tego celu istniejącego przystanku znajdującego się u podnóża ATK - na Wisłostradzie,

3. ustawienie budki strażniczej u wlotu ul. Dewajtis i wydanie przez władze uczelni przepustek na określone samochody oraz zakup przez uczelnie mini - busa wożącego wahadłowo młodzież.

Do dnia dzisiejszego zarówno władze uczelni, jak też władze samorządowe nie odniosły się do przedstawionych wariantów, jak również nie podjęły żadnej dyskusji na ten temat- Można by odnieść wrażenie, że jedyną możliwością rozwiązania tej sytuacji według Państwa jest ingerencja w środowisko przyrodnicze rezerwatu poprzez poszerzenie drogi, wybudowanie chodników, a przez to zwiększenie ruchu negatywnie oddziaływującego.

Należy podkreślić, iż rezerwat przyrody istniał już przed rozbudowaniem Akademii Teologii Katolickiej, a władze uczelni dobrze zdawały sobie sprawę z istniejącej sytuacji. Już 10 lat temu ruch na ulicy Dewajtis był duży i nie jest niczym dziwnym, że zwiększa się nadal, głównie ze względu na istniejącą uczelnię.

Anna Ronikier - Dolańska
Wojewódzki Konserwator Przyrody