WŚR-VII/6630/337/04/05

Warszawa 10 czerwca 2005r.

Do: Szanowny Pan
ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki
Rektor UKSW

W odpowiedzi na pismo [zobacz >>>] Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13.04.2005 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody po ponownym szczegółowym przeanalizowaniu sprawy uprzejmie informuje, że przychyla się do uruchomienia komunikacji w ulicy Dewajtis z uwzględnieniem następujących ograniczeń wynikających z położenia ulicy w rezerwacie przyrody „Las Bielański":

1. wielkość autobusu musi być dostosowana do gabarytów i możliwości technicznych istniejącej jezdni, tak aby możliwe było wymijanie się z samochodami osobowymi bez konieczności zjeżdżania poza krawędź jezdni

2. autobus musi mieć zapewnioną możliwość wykręcania poza rezerwatem przyrody,

3. istniejące przedepty wzdłuż ul. Dewajtis pozostaną w stanie niezmienionym.

Zdaniem tut. Urzędu takie rozwiązanie przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu samochodów osobowych (tylko pojazdy z przepustką) nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody „Las Bielański".

W celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania ruchu samochodowego proponuje się zainstalowanie wzdłuż krawędzi jezdni ul. Dewajtis betonowych słupków uniemożliwiających parkowanie na terenie rezerwatu.

Ewa Stępniewska
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie