Od redakcji

Odpowiedź ministerstwa Infrastrukturyna interpelację [zobacz >>>] ws. hałasu z lotniska Babice była tak lakoniczna i niepełna, że wymusiła ponowne wystąpienie. Niestety, jakość kolejnej odpowiedzi (poniżej) nie różni się znacząco od poprzedniej. Ministerstwo nie kryje lekceważenia dla autorki interpelacji, a pośrednio dla obywateli i ich problemów, których rozwiązanie było główną intencją wystąpienie posłanki Wandy Nowickiej.

Interpelacja nr 32857

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie szkodliwego hałasu lotniczego na terenie Bielan, Bemowa i Żoliborza, wywołanego lotami komercyjnymi z lotniska Warszawa-Babice

Szanowna Pani Premier,

w dniu 10 lipca 2015 r. wpłynęła odpowiedź Sławomira Żałobka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – na moją interpelację z dnia 25 maja 2015 r. nr 32857 [zobacz >>>]. Niestety, otrzymana przeze mnie odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, pomija liczne postawione pytania i kwestie, nie przyczyniając się do rozwiązania naświetlonego przeze mnie problemu. Nie odpowiada zatem oczekiwanemu standardowi odpowiedzi na interpelację, która – stosownie do art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu (tekst jedn. M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.) – dotyczyła wszak sprawy o zasadniczym charakterze i odnoszącej się do problemów związanych z polityką państwa. Z tego względu konieczne okazało się skorzystanie przeze mnie ze środka określonego w art. 193 ust. 3 Regulaminu Sejmu i złożenie ponownej interpelacji (żądania dodatkowych wyjaśnień na piśmie) w sprawie.

W otrzymanej przeze mnie odpowiedzi na interpelację nie znalazłam odpowiedniej odpowiedzi na następujące zadane pytania:

nr 2 i 16 („czy władze publiczne podejmą działania mające na celu rozwiązania opisanego problemu? Jakie konkretnie i kiedy podjęte będą to działania?; jakie inne działania zostaną podjęte by uchronić mieszkańców Bielan i Bemowa przed hałasem lotniczym wywołanym działalnością komercyjną lotniska Warszawa-Babice, w szczególności w celu obniżenia intensywności tego ruchu lotniczego?”) – w odpowiedzi zawarto jedynie opis dotychczasowych nielicznych działań i ustaleń;

nr 3 („czy właściwe władze dostrzegają, że obecnie interes garstki biznesmenów prowadzących szkolenia w kręgu nadlotniskowym lotniska Warszawa-Babice realizowany jest kosztem zdrowia dziesiątek tysięcy mieszkańców dzielnic m.s.t. Warszawy Bielan i Bemowa?”) – w odpowiedzi pytanie to kompletnie pominięto;

nr 4 („kiedy zostaną wzruszone decyzje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które doprowadziły do obecnej – patologicznej – sytuacji, będącej przedmiotem niniejszej interpelacji? Kiedy właściwy organ podejmie w tym zakresie działanie z urzędu?”) – w odpowiedzi pytanie to kompletnie pominięto;

nr 5 („czy i kiedy podjęta zostanie dyskusja z zarządcą lotniska i środowiskiem mieszkańców, w tym działających w stowarzyszeniach odnoszących się do opisanego problemu, w celu wypracowania trwałych, akceptowalnych, skutecznych rozwiązań?”) – w odpowiedzi wskazano na narady w czerwcu 2012 r. i w październiku 2014 r. oraz na spotkanie w dniu 5 listopada 2014 r., jednak fakt nierozwiązania opisanego w interpelacji problemu wskazuje, że spotkanie to i narady nie doprowadziły do wypracowania odpowiednich rozwiązań. Pytanie moje dotyczyło dalszych działań i spotkań, gdyż dotychczasowe – choć cenne – nie są dla mieszkańców satysfakcjonujące;

nr 6 („czy władze dostrzegają konieczność przeniesienia działalności komercyjnej, w tym szkoleniowej, z lotniska Warszawa-Babice na inne lotniska (np. lotnisko Chrcynno, Modlin, Radom itd.), co rozwiązałoby opisany problem?”) – w odpowiedzi pytanie to kompletnie pominięto, gdy tymczasem przeniesienie to mogłoby przynieść strukturalne, kompleksowe i docelowe rozwiązanie opisanego problemu. Brak odpowiedzi w przedmiotowej kwestii utrudnia określenie pełnej palety sposobów zapobieżenia narażeniu mieszkańców dzielnic Bemowa, Żoliborza i Bielan m.st. Warszawy na hałas lotniczy. Udzielając ponownie odpowiedzi na to pytanie proszę o przedstawienie dokładnych danych, jak od strony faktycznej, prawnej i ekonomicznej takie przeniesienie mogłoby zostać przeprowadzone oraz które lotnisko byłoby preferowane;

nr 7 („jakie szeroko rozumiane działania lobbingowe podejmują podmioty zainteresowane działalnością komercyjną z wykorzystaniem lotniska Warszawa-Babice, aby zachować tę działalność w ramach tego lotniska? Kiedy takie działania podmioty te podejmowały?”) – w odpowiedzi pytanie to kompletnie pominięto;

nr 8 („jak mogłoby wyglądać od strony prawnej i faktycznej wygaszenie działalności, co najmniej komercyjnej, na terenie lotniska Warszawa-Babice? Jak mógłby przedstawiać się stosowny harmonogram wygaszania?”) – w odpowiedzi pytanie to kompletnie pominięto. Podobnie jak w przypadku pytania nr 6, brak odpowiedzi w przedmiotowej kwestii utrudnia określenie pełnej palety sposobów zapobieżenia narażeniu mieszkańców dzielnic Bemowa, Żoliborza i Bielan m.st. Warszawy na hałas lotniczy i nie przyczynia się do prawidłowego kształtowania polityki władzy publicznej. Zaznaczyć przy tym pragnę, że nie budzi wątpliwości potrzeba i zasadność działania na lotnisku Warszawa-Babice Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Lotnictwa Policji, czy statków wojskowych;

nr 9 („kiedy i jakie działania zostaną podjęte, aby wykluczyć loty nocne oraz ograniczyć całodobowo loty w weekendy oraz w ciągu tygodnia w godzinach porannych i wieczornych?”) – w odpowiedzi udzielono informacji wyłącznie o dotychczasowych działaniach, gdy pytanie dotyczy działań planowanych lub dopiero zaplanowanych przez właściwe podmioty, w tym na skutek interpelacji. Obecne rozwiązania, jak wskazano, nie są bowiem wystarczające i proporcjonalne do skali problemu.

nr 12 („czy władze dostrzegają ryzyko wypadku lotniczego związanego z działalności prowadzoną z lotniska Warszawa-Babice? Czy są gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność za takie wydarzenie?”) – w odpowiedzi udzielono informacji o prowadzonej profilaktyce oraz o wysokim poziomie bezpieczeństwa objawiającym się tym, że w ciągu ostatnich 17 lat nie odnotowano zdarzenia lotniczego, w którym ucierpiałyby osoby postronne. Nie udzielono zatem odpowiedzi na to, czy władze publiczne są gotowe wziąć odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie lotnicze np. wypadek lotniczy, w wyniku którego ucierpią osoby postronne, a do którego by nie doszło, gdyby loty z lotniska Warszawa-Babice nie odbywały się nad gęsto zamieszkanymi dzielnicami Warszawy, pełnymi szkół i przedszkoli.

nr 14 („jakie są znane skutki dla zdrowia ludzkiego narażenia na taki hałas lotniczy, z jakim stykają się mieszkańcy rejony kręgu nadlotniskowego lotniska Warszawa-Babice?”) – w odpowiedzi pytanie to kompletnie pominięto. Rodzi to wątpliwość, czy takie analizy wpływu hałasu ze wskazanego lotniska na mieszkańców były w ogóle przeprowadzane i czy władze są świadome takiego niekorzystnego oddziaływania. Brak wiedzy o negatywnych skutkach hałasu lotniczego na mieszkańców Warszawy może być przyczyną obecnego niezrozumienia problemów tych mieszkańców związanych z działalnością lotniska.

nr 15 („czy władze są świadome, że akceptacja obecnej sytuacji narażenia mieszkańców na hałas lotniczy związany z funkcjonowaniem lotniska Warszawa-Babice może spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą za pogwałcenie art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności? Czy biorą odpowiedzialność za swoje zaniechanie w przypadku orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?”) – w odpowiedzi pytania te pominięto. Tworzy to wrażenie, że władze publiczne nie są świadome wymogów stawianych przez prawa człowieka i orzecznictwo Trybunału w Strasburgu, z których wynika konieczność ochrony jednostek przed takim hałasem lotniczym, z jakim stykają się mieszkańcy Warszawy na skutek funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice.

Na pozostałe pytania udzielono odpowiedzi częściowej lub wynikającej jedynie pośrednio z kontekstu (np. w nawiązaniu do pytania nr 1 można jedynie wywnioskować, że Prezes Rady Ministrów oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie dostrzegają opisanego problemu mieszkańców z hałasem lotniczym).

Problem przedstawiony w interpelacji jest rzecz jasna wieloaspektowy i dotyczy nie tylko właściwości Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ale także Ministra Ochrony Środowiska czy Ministra Spraw Wewnętrznych – i podległych im urzędów. Stąd zasadne jest, aby interpelowany przed udzieleniem odpowiedzi na interpelację zasięgnął opinii wszystkich tych właściwych podmiotów, nawet jeśli wydłużyłoby to termin udzielenia odpowiedzi na interpelację. Skądinąd interpelowany skorzystał z możliwości przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację, co nie przełożyło się na jej odpowiedni poziom.

Podkreślenia wymaga, że intencją wniesionej przeze mnie interpelacji było znalezienie rozwiązania problemu, realnie i istotnie dokuczliwego dla tysięcy mieszkańców Warszawy (zwłaszcza dzielnic: Bemowo, Bielany, Żoliborz), a co najmniej zainicjowanie poszukiwania takiego, możliwie satysfakcjonującego rozwiązania. W tym celu konieczne jest jednak uzyskanie konkretnych informacji i danych, objętych pytaniami zawartymi w interpelacji. Tylko bowiem na ich podstawie możliwe jest prawidłowe kształtowanie polityki organów publicznych wobec opisanego problemu. Odpowiedzi wymijające, zdawkowe oraz w ogóle pomijanie pytań – nie przyczynia się do jego rozwiązania. Tymczasem wzrost poziomu hałasu związanego z funkcjonowaniem lotniska jest potwierdzone w oficjalnych dokumentach (zob. np. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r., s. 101).

Mając na uwadze powyższe zwracam się ponownie do Pani Premier o udzielenie – kompleksowej i konkretnej – odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, na które nie uzyskałam odpowiedzi bądź odpowiedź była ogólna lub wymijająca. Proszę o poważne potraktowanie przedstawionego problemu.

Ponadto, korzystając z informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację, pragnę dodatkowo zapytać:

1) ograniczenie w 2013 r. liczby operacji lotniczych do 35 000 rocznie nie przyniosło rozwiązania problemu z narażeniem mieszkańców na uciążliwy hałas lotniczy. Samoloty i śmigłowce przelatują nierzadko w odstępach kilkudziesięciosekundowych, niepozwalając mieszkańcom na odpoczynek i normalne funkcjonowanie. Czy w związku z tym – mając na uwadze problemy mieszkańców – limit operacji lotniczych ulegnie dalszemu zmniejszeniu?

2) czy w sytuacji skorzystania przez samolot ze startu „touch and go” następujący po tym przelot traktowany jest jako nowa operacja lotnicza?

3) jakie argumenty przemawiają przeciwko chociaż częściowemu zmniejszeniu narażenia mieszkańców na hałas lotniczy – wywołany działalnością inną niż loty sanitarne, ratownicze, lotnictwa służb porządku publicznego i lotnictwa wojskowego – przez wykluczenie lotów innego typu (komercyjnych, aeroklubowych) w weekendy i święta oraz ograniczenie w pozostałe dni godzin np. do zakresu 8:00-18:00?

4) czy i kiedy stosowne zarządzenie w ww. przedmiocie – wychodzące na przeciw potrzebom mieszkańców Bielan, Bemowa i Żoliborza – wyda zarządzające lotniskiem Centrum Usług Logistycznych (właściwy organ: dyrektor tego Centrum – Pan Tomasz Kowalczyk – lub kierownik odpowiedzialny – Zbigniew Mrozek), podlegające Ministrowi Spraw Wewnętrznych?

5) kiedy zostanie wprowadzone ograniczenie maksymalnej liczby operacji lotniczych wykonywanych w jednej godzinie, jak zapowiedziano to w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (s. 160 załącznika nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r. nr LXXII/1869/2013)? Kiedy zostaną rozpoczęte negocjacje w tej kwestii?

6) jakie są możliwe kierunki innych działań podlegającego Ministrowi Spraw Wewnętrznych Centrum Usług Logistycznych, aby ograniczyć intensywność ruchu lotniczego w obszarze ATZ lotniska Warszawa-Babice?

7) kto jest przedstawicielem mieszkańców i jak zostali oni wybrani do Nieetatowego Zespołu Bezpieczeństwa Lotów dla lotniska Warszawa-Babice, wskazanego w odpowiedzi na interpelację?

8) na czym konkretnie polegała wskazana w odpowiedzi na interpelację „optymalizacja tras i wysokości przelotów statków powietrznych”, dokonywana w efekcie narady z mieszkańcami?

9) z udzielonej informacji wynika, że 4 ośrodki szkolenia prowadzące intensywne szkolenie lotnicze na wskazanym lotnisku generują około 1/3 ogólnej liczby lotów w skali roku. Czy są to wszystkie ośrodki prowadzące szkolenie lotnicze na wskazanym lotnisku? Jaki procent ogólnej liczby lotów generuje Aeroklub Warszawski? Jaki procent ogólnej liczby lotów generują statki powietrzne prywatne? Proszę o dokładne dane.

10) w odpowiedzi udzielono lakonicznej informacji na temat działań Dyżurnej Służby Informacji Powietrznej Lotniska, że „informuje załogi o obowiązującej wysokości lotów w rejonie lotów lotniska Warszawa-Babice (tzw. obszarze ATZ), a w przypadkach nieprawidłowości lub odstępstw od przepisów lotniczych, ma obowiązek interweniowania, włącznie z informowaniem organu nadzoru lotniczego o powtarzających się przekroczeniach. Dodatkowo, wszystkie zauważone odstępstwa są na bieżąco omawiane i eliminowane.” W związku z tym pragnę dopytać, ile razy organ nadzoru lotniczego był informowany o przedmiotowych powtarzających się przekroczeniach? Na czym konkretnie polegało „eliminowanie” zauważonych odstępstw?

11) w udzielonej odpowiedzi poinformowano, że „biorąc pod uwagę możliwości nawigacyjne podczas lotów po kręgu na wysokości około 450 m nad terenem oraz stopień wyszkolenia załóg, należy uwzględnić kilkusetmetrowe różnice w poziomym torze przelotów. Należy pamiętać również, że trasa kręgu nad-lotniskowego lotniska Warszawa-Babice jest tylko szkicem poglądowym i nie stanowi nakazanej linii przelotu, lecz wyznacza korytarz, którym powinny przelatywać statki powietrzne.” Opisane „kilkusetmetrowe różnice” oznaczają w praktyce, że samoloty przelatują np. tuż nad blokami osiedla Potok. W związku z tym pragnę zapytać, czy osoby, których poziom wyszkolenia nie gwarantuje zachowania obowiązującej wysokości i toru lotów w obszarze ATZ, powinny być dopuszczone do latania nad osiedlami mieszkaniowymi, nad szkołami i przedszkolami? Należy zaznaczyć, że ustawodawca loty nad tymi terenami traktuje w sposób szczególny (zob. art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 ze zm.).

12) czy wyżej wskazana i potwierdzona w odpowiedzi na interpelację okoliczność wykraczania przez statki powietrzne poza wyznaczony tor lotu oznacza, że opisany problem dotyczy szerszego obszaru niż wynikałoby to z obszaru ATZ lotniska Warszawa-Babice, oraz prowadzi do omijania punktów pomiaru dźwięku?

13) czy dowódcy załóg są pociągani do odpowiedzialności za trzymanie się ustalonych norm – i jaka jest to odpowiedzialność?

14) czy osoby przelatujące w obszarze ATZ nie powinny uzyskiwać od właściwego organu polecenia trzymania się korytarza kręgu nadlotniskowego lotniska Warszawa-Babice i ustalonych wysokości przelotu, w rozumieniu art. 122 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze? Czy w sytuacji, gdy nie wykonują tego polecenia egzekwowana jest kara z art. 212 pkt 1 lit. a i d ustawy – Prawo lotnicze?

15) w jakiej wysokości dochody dla Centrum Usług Logistycznych przynosi działalność ośrodków szkoleniowych oraz Aeroklubu Warszawskiego na lotnisku Warszawa-Babice? Jakie dochody z tej działalności mają inne podmioty publiczne?

16) czy Minister Spraw Wewnętrznych dostrzega, że opisane w odpowiedzi na interpelację zobowiązanie zarządcy lotniska do współpracy z mieszkańcami na rzecz ograniczenia uciążliwości lotniska dla okolicznych osiedli nie jest realizowane w dostatecznym stopniu, gdyż zachwiana pozostaje proporcja między liczbą mieszkańców i skalą uciążliwości lotniczej, na którą są narażeni, a korzyściami z działalności podmiotów prywatnych na lotnisku Warszawa-Babice?

17) czy wydana została wymagana prawem decyzja środowiskowa dla funkcjonowania lotniska w obecnym kształcie?

18) jak ma się obecna praktyka lotów w kręgu nadlotniskowym lotniska Warszawa-Babice – zwłaszcza z uwzględnieniem zjawiska wykraczania przez samoloty poza wyznaczony tor – do zakazu z pkt 23 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 678 ze zm.) w związku z § 3 pkt 4 tego rozporządzenia?

Wanda Nowicka

Odpowiedź na interpelację ponowną nr 32857

w sprawie szkodliwego hałasu lotniczego na terenie Bielan, Bemowa i Żoliborza, wywołanego lotami komercyjnymi z lotniska Warszawa-Babice

Warszawa, 16-09-2015

Szanowna Pani Marszałek, odpowiadając na interpelację nr 32857, Wicemarszałek Sejmu Pani Wandy Nowickiej, w sprawie szkodliwego hałasu lotniczego na terenie Bielan, Bemowa i Żoliborza, wywołanego lotami komercyjnymi z lotniska Warszawa-Babice po otrzymaniu stanowisk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Centrum Usług Logistycznych, niniejszym informuję co następuje.

Minister Spraw Wewnętrznych wydając decyzję o udostępnieniu lotniska Warszawa-Babice dla lotnictwa cywilnego realizował postanowienia zawartego w dniu 2 lutego 1998 r. „Porozumienia w sprawie zachowania lotniczego charakteru przekazywanych MSWiA oraz AMW lotnisk wojskowych Warszawa-Babice i Modlin”. Centrum Usług Logistycznych jako zarządzający lotniskiem Warszawa-Babice podjęło wiele działań prowadzących do zmniejszenia ilości operacji i zmniejszenia hałasu w tym:

- wprowadziło limity w ilościach wykonywanych operacji lotniczych stymulowanych opłatami;

- organizowało spotkania z mieszkańcami sąsiadujących dzielnic (najbliższe planowane jest we wrześniu);

- założyło na stornie internetowej lotniska link umożliwiający przekazywanie uwag mieszkańców Warszawy;

- spowodowało zmianę, przez Aeroklub Warszawski, typu samolotu holującego szybowce na samolot cichszy;

- wydało obowiązującą wszystkie podmioty bazujące na lotnisku Warszawa-Babice instrukcję „Procedury antyhałasowe”.

Dodatkowo przedstawiciele zarządzającego lotniskiem brali udział w spotkaniach dotyczących hałasu organizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Komercyjna działalność lotnicza na lotnisku Warszawa-Babice zgodnie z prawem nie może być dyskryminowana, gdyż wszyscy użytkownicy lotniska mają prawo korzystać z niego na równych prawach. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego bada spełnienie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, określonych w przepisach międzynarodowych, przepisach Unii Europejskiej i rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. z 2012 r. poz. 953). Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego stwierdza spełnienie powyższych wymagań w świadectwie zdatności w zakresie hałasu. Nie ma możliwości eksploatowania statku powietrznego, którego silnik emituje hałas większy niż określają przepisy.

Proces kontaktu Centrum Usług Logistycznych z mieszkańcami sąsiednich dzielnic jest procesem ciągłym. Najczęściej zarządzający lotniskiem Warszawa-Babice kontaktuje się z Zespołem Radnego Pana Ryszarda Mazurkiewicza z dzielnicy Żoliborz. Niemniej jednak z wielokrotnych prób porozumienia się ze stowarzyszeniem „Ciche Niebo nad Warszawą” wynika, że stowarzyszenie nie przyjmuje innego rozwiązania jak zakaz lotów z lotniska Warszawa-Babice wszystkim użytkownikom z wyjątkiem lotnictwa służb porządku publicznego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Operator lotniczy korzystający z lotniska Warszawa-Babice podpisuje umowę na działalność lotniczą z zarządzającym lotniskiem, która określa ich wzajemne prawa i obowiązki, w tym zobowiązuje zarządzającego do udostępnienia lotniska w godzinach otwarcia. Lotnisko Warszawa-Babice jest czynne całodobowo dla lotnictwa służb porządku publicznego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz od godz. 6.00 do godz. 22.00 czasu lokalnego dla lotnictwa cywilnego. Wymaga podkreślenia, że w 2015 r. przedmiotowe umowy zostały zmienione i określono w nich dopuszczalny limit operacji lotniczych, co ma na celu ograniczenie operacji lotniczych na lotnisku Warszawa-Babice.

Należy również zaznaczyć, że skargi okolicznych mieszkańców na częstotliwość przelotów samolotów i śmigłowców w odstępach kilkudziesięciosekundowych są nieuzasadnione, bowiem separacja między statkami powietrznymi nie dopuszcza do tak dużych zbliżeń między nimi. Częstotliwość przelotów została m.in. zbadana po skardze mieszkańców skierowanej do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w której to skarżący wskazali na ich zdaniem częste, w odstępie kilkudziesięciosekundowym, przeloty samolotów w dniu 12 sierpnia 2015 r. Po analizie rejestru wykonywanych operacji lotniczych we wskazanym terminie ustalono, że częstotliwość przelotu wynosiła 5 min. W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia warunków wykonywania lotów na lotnisku Warszawa-Babice.

Wspomniane w interpelacji przeloty „touch and go” są bardzo sporadyczne i zaliczane są jako operacja lotnicza. Odnosząc się do kwestii lotów nocnych należy zauważyć, iż w lotnictwie loty nocne zależne są od godzin zachodu i wschodu słońca. Programy szkolenia lotniczego obejmują szkolenie w dzień i w nocy, a każdy szkolony uczeń musi wykonać również loty po zachodzie słońca, co jest bezwzględnym warunkiem osiągnięcia licencji. Niemniej jednak możliwość całkowitego ograniczenia lotów szkolnych w nocy należy uzgadniać z ośrodkami szkolenia.

Mając na uwadze podniesione w interpelacji wątpliwości dotyczące kręgu nadlotniskowego uprzejmie wyjaśniam, że tor kręgu nadlotniskowego został ustanowiony jako optymalny tor przelotu z uwzględnieniem omijania terenów zabudowanych oraz z uwzględnieniem możliwości bliskiego przelotu od miejsc ewentualnego awaryjnego lądowania. Ustalona wysokość lotu po kręgu jest kompromisem między koniecznością jak najwyższego przelotu a górną granicą wysokości przestrzeni powietrznej przydzielonej dla aktywnych stref ruchu lotniskowego lotnisk cywilnych (ATZ). Należy zauważyć, że spóźniona reakcja o jedną sekundę ucznia-pilota powoduje przesuniecie toru lotu o 50 m. Krąg nadlotniskowy jest trasą dolotową/odlotową dla samolotów lądujących lub startujących na/z lotniska Warszawa-Babice i na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678, z późn. zm.) zakazu lotów nie stosuje się.

Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze zabronione jest wykonywanie nad osiedlami i innymi skupiskami ludności lotów próbnych i akrobacyjnych. Piloci statków powietrznych przestrzegają wyznaczonej trasy toru dolotów i odlotów, i nie odnotowano wykroczeń polegających na przelocie poza wyznaczonym torem. Tor kręgu nadlotniskowego jest całkowicie wpisany w ATZ lotniska Warszawa-Babice i nadzorowany przez zarządzającego lotniskiem. Kontrola nad lotami poza ATZ lotniska Warszawa-Babice pozostaje w gestii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Przylatująca załoga ma obowiązek zapoznać się przed lotem z zasadami wykonywania lotów w ATZ Warszawa-Babice. Służba lotniskowej informacji powietrznej (AFIS) informuje załogę tylko o aktualnych warunkach pogodowych i warunkach ruchowych w rejonie ATZ.

Zarządzający lotniskiem Warszawa-Babice korzysta z wielu form dyscyplinowania załóg lotniczych. Na wniosek służby AFIS kilkukrotnie zostało wstrzymane wykonywanie lotów przez załogę, która w danym dniu popełniła błędy. Zarządzający lotniskiem podnosił również konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń na szczeblu centralnym, jak i w ośrodkach szkolenia oraz informował Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wykroczeniach załóg. Ponadto w wyniku kilkukrotnego naruszenia zasad lotu w ATZ lotniska Warszawa-Babice przez jednego z przylatujących pilotów, na wniosek zarządzającego lotniskiem, została mu zawieszona licencja przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Celem zatrzymania tendencji wzrostu hałasu emitowanego przez statki powietrzne wykonujące loty na lotnisku Warszawa-Babice zostało m.in. zorganizowane szkolenie dla personelu kierowniczego wszystkich ośrodków szkolenia bazujących na lotnisku. W ramach szkolenia zostały przypomniane zasady wykonywania lotów w rejonie ATZ oraz zobowiązano kierowników ośrodków szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich pilotów. W ślad za wskazanymi przedsięwzięciami zarządzający lotniskiem zorganizował kontrole realizacji zaleceń. Ośrodki szkoleniowe, których piloci nie utrzymywali nakazanych torów lotu po kręgu, otrzymały pisemne upomnienie z prośbą o doszkolenie personelu latającego.

Operacje lotnicze na lotnisku Warszawa-Babice prowadzone są z uwzględnieniem konieczności zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W szczególności wymienić należy funkcjonujący System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), w działalności którego biorą udział przedstawiciele wszystkich ośrodków lotniczych bazujących i wykonujących loty na lotnisku Warszawa-Babice. Zidentyfikowane są możliwe zagrożenia oraz prowadzona jest ciągła działalność zmierzająca do zminimalizowania możliwości ich wystąpienia poprzez stosowanie odpowiednich działań profilaktycznych. Działalność profilaktyczna na lotnisku Warszawa-Babice jest prowadzona prawidłowo, czego dowodem jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa określany jako stosunek ilości wykonywanych operacji lotniczych do ilości zdarzeń lotniczych.

Nieetatowy Zespół Bezpieczeństwa Lotów w Centrum Usług Logistycznych „Lotnisko Warszawa-Babice” składa się z przedstawicieli zarządzającego lotniskiem i operatorów lotniczych wykonujących loty na tym lotnisku. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują udziału przedstawicieli mieszkańców okolicznych dzielnic w tymże zespole.

Jednocześnie pragnę wskazać, że z informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że od wielu lat akredytowana jednostka prowadzi profesjonalny monitoring w zakresie pomiaru hałasu na lotnisku Warszawa-Babice. Punkty pomiarowe zostały określone w taki sposób, aby uwzględniać najbliższą zabudowę chronioną oraz wzdłuż przestrzeni korytarzy startów i lądowań. Z analizy wyników badań publikowanych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że w poszczególnych latach nie stwierdzono przekroczeń poziomu hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Zarządzający lotniskiem przedstawił również aktualną mapę akustyczną w zakresie oceny oddziaływania hałasu na środowisko lotniska Warszawa-Babice wykonaną przez biegłego z listy prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Analiza mapy wykazała dotrzymanie poziomu hałasu na terenach chronionych. Z uwagi na fakt wykonywania badań przez akredytowaną jednostkę i nadzór Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wiarygodność wyników jest nie do podważenia.

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zauważył, że uśrednione wartości natężenia hałasu w czasie lotu po okręgu lub w obszarze odpowiadającym korytarzowi powietrznemu startu i dolotu do lotniska są porównywalne lub mniejsze niż natężenie hałasu środowiska i ulicy i nie stanowią realnego zagrożenia dla mieszkańców okolic bezpośrednio przylegających do lotniska, jak również dzielnic Żoliborz, Bemowo i Bielany.

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Teksty za witryną sejmu www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=32857&view=5 Wytłuszczenia od redakcji.