Pragniesz ciszy? Nie siedź cicho!

Trwają Konsultacje Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚpH) [zobacz >>>]. Do 20 kwietnia mamy rzadką okazję wyrażenia opinii o tym, jak miasto wypełnia swój obowiązek walki z hałasem. Choć ostatnio przyćmiła go nieco walka ze smogiem, nie zapominajmy, że życie w otoczeniu wolnym od hałasu należy do naszych równie fundamentalnych praw, jak oddychanie czystym powietrzem. Wystarczy zajrzeć do konstytucji RP [zobacz >>>], która dbałości o stan środowiska (a więc również warunki akustyczne) nadaje wyjątkową wagę.

Pisząc uwagi do planu można wykorzystać zamieszczone niżej pismo Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą, ale można też ograniczyć się do poparcia jego postulatów i zwięzłego zasygnalizowania wagi problemu hałasu różnych typów: drogowego, lotniczego, instalacyjnego. Oprócz ogólnych odczuć warto konkretnie i możliwie precyzyjnie wskazać, gdzie, kiedy i jaki hałas jest najbardziej dokuczliwy. Pomogą w tym poniższe pytania dot. do działalności lotniska Warszawa-Babice. Wzorując się na nich można opisywać także inne źródła hałasu.

Pytania pomocnicze

- Gdzie mieszkam, na jakim osiedlu/ulicy?

- Jaki korytarz powietrzny przebiega w pobliżu, do jakiego lotniska prowadzi?

- Jak intensywny jest ruch samolotów w tym korytarzu (co ile minut przelatują) i jakie są to maszyny? Lekkie/awionetki, helikoptery, dwusilnikowe śmigłowe, zestawy holujące szybowce?

- W jakich godzinach i w jakiej porze roku hałas jest najbardziej dokuczliwy? Dlaczego? Czy można pracować / odpoczywać przy otwartym oknie?

- Czy w pobliskich terenach zielonych – w lasach, parkach – można odpocząć od hałasu [zobacz >>>], czy może tam też latają?

- Jaki rodzaj lotów jest dokuczliwy? Szkoleniowe, komercyjne, widokowe? Loty szkoleniowe najłatwiej rozpoznać po tym, że po kręgu lotniskowym latają w kółko w odstępach 7-9 minutowych te same maszyny.

- Czy piloci trzymają się wyznaczonej wysokości i tras przelotu?

- Czy zgłaszano problemy do BOŚ, ULC czy innych organów? Czy odpowiednio reagują one na skargi w sprawie dokuczliwego hałasu i nietrzymania korytarzy przelotów?

- Jakich działań ze strony miasta i organów środowiskowych oczekuję w sprawie ograniczenia dokuczliwego hałasu w zakresie dotyczącym lotnisk? Ograniczeń lotów w wybranych godzinach? Wyeliminowania lotów szkoleniowych? Do którego roku powinno to nastąpić?

Uwagi podpisujemy tak, jak pisma do urzędów – imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania. Wysyłać najwygodniej emailem na adres:
mapaakustyczna@um.warszawa.pl
lub pocztą: na adres Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Termin: do 20 kwietnia 2018

Projekt POŚpH dostępny pod adresem: mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/

Uwagi Stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą

Do: Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

W niniejszym piśmie pozwalamy sobie przesłać nasze uwagi do poddanego właśnie konsultacjom społecznym projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. Nasze uwagi dotyczą części poświęconej hałasowi lotniczemu z lotniska Warszawa-Babice.

1. W projekcie POŚPH 2018 nie odniesiono się do wykonania zapisów POŚPH 2013. W szczególności chodzi o zapis znajdujący się na stronie 160, który brzmi Należy wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby operacji lotniczych wykonywanych w jednej godzinie. Ze względu na różną percepcję hałasu w zależności od pory doby, limity te należy ustalić oddzielnie dla pory dnia i nocy. Ustalenie limitów liczby operacji powinno być przeprowadzone na drodze negocjacji społeczności lokalnej z zarządem lotniska, z udziałem Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Z tego zapisu nie wywiązano się, co BOŚ przyznało w piśmie z dn. 16. czerwca 2017 znak OŚ- I.604.278.2017.MRA. BOŚ z jednej strony tłumaczy, że wobec zarządzającego lotniskiem Centrum Usług Logistycznych nie ma możliwości sankcji, a z drugiej corocznie, bezkrytycznie akceptuje raporty CUL w sprawie ochrony przed hałasem. Ponieważ w POŚPH 2018 wymieniono te zalecenia POŚPH 2013, które wykonano, należy również odnotować te, których zaniechano (również na s. 90- 91).

2. Należy doprecyzować zapis opisujący wykorzystywanie lotniska Babice. Zapis na stronie 25 … jest wykorzystywane głównie przez lotnictwo sportowe(aeroklub), śmigłowce, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne samoloty lekkie, nie oddaje rzeczywistego stanu użytkowania lotniska. Lotnisko pierwotnie przeznaczone dla służb porządku publicznego aktualnie zdominowane jest przez komercyjne lotnictwo cywilne. Z danych publikowanych przez lotnisko wynika, że na 15 podmiotów użytkujących lotnisko 4 to podmioty służb porządku publicznego (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna) a 11 to cywilne podmioty komercyjne zajmujące się szkoleniem, lotami widokowymi, transportem itp. Działalnością stricte sportową zajmuje się jedynie Aeroklub Warszawski organizując szkolenia szybowcowe. 8 podmiotów to typowe komercyjne ośrodki szkolenia, wykorzystujące kilkadziesiąt maszyn (maszyny jednosilnikowe, dwusilnikowe i helikoptery). To te maszyny latając w kółko po kręgu powodują, że lotnisko Babice z liczbą ok. 70.000 operacji lotniczych rocznie(co daje ok. 35.000 przelotów po kręgu) są drugim w Polsce po lotnisku Okęcie. W tej części opisowej proponujemy zapis: jest wykorzystywane głównie przez lotnictwo komercyjne, w tym głównie przez ośrodki szkolenia lotniczego, lotnictwo sportowe(aeroklub), śmigłowce, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne samoloty lekkie/.

3. Z zadowoleniem i podziękowaniem w imieniu mieszkańców odnotowujemy, że wreszcie dostrzeżono, że hałas jest dokuczliwy nie tylko w najbliższym sąsiedztwie lotniska, ale także pod kręgiem lotniskowym, który stanowi korytarz o długości 22 km i szerokości ok. 1-2 km i przebiega w znacznej części nad gęstą zabudową mieszkalno-oświatową( związaną z pobytem młodzieży) trzech dzielnic Warszawy tzn. Bemowa, Żoliborza i Bielan (tutaj też nad rezerwatem Las Bielański).

Z satysfakcją odnotowujemy zatem treść następujących zapisów sformułowanych na str. 147 i str. 163, zwłaszcza:
a. ograniczenia liczby lotów szkolnych;
b. wyeliminowania lub ograniczenie do minimum lotów po kręgu.

W naszym przekonaniu wdrożenie tych zapisów przyczyniłoby się w znacznym stopniu do zmniejszenia dokuczliwości lotniska, która objawia się przede wszystkim przez uporczywe, trwające bezustannie kilkanaście godzin dziennie, nękanie mieszkańców w odstępach przeciętnie 2 minutowych lotami szkolnymi. Wyeliminowanie lotów po kręgu pozwoli ukrócić praktykę obchodzenia zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 czerwca 2010 w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, które zabrania wykonywania lotów generujących fale akustyczne na terenie m.st. Warszawy(strefa R) do wysokości 2000 m, z wyjątkiem lotów wykonywanych zgodnie z procedurami dolotowymi i odlotowymi do lotnisk. Dlatego aby ukrócić omijanie zakazu lotów nad Warszawą i ograniczyć do minimum loty po kręgu proponujemy:

4. Zobowiązać zarządzającego lotniskiem do zmiany Instrukcji Operacyjnej Lotniska w celu wyeliminowania praktyk „touch & go” na płycie lotniska Babice i dopuścić starty i lądowania maszyn cywilnych na lotnisku Babice tylko na inne lotniska i z innych lotnisk, położonych poza strefą R.

5. Aby program POŚPH miał szansę zostać zrealizowany, powinny spełnione być dwie przesłanki:

a) sformułowanie "zaleca się" (s. 147, s. 162) powinno zostać zastąpione sformułowaniem "zostaną podjęte w terminie do 2020 r.". POŚPH jest aktem prawa miejscowego i musi zawierać określenia precyzyjne, nie pozostawiające pola do interpretacji. Słowo "zaleca się" sugeruje, że zarządzający lotniskiem powinien ale nie ma bezwzględnego obowiązku zapisów wdrożyć. Tymczasem obowiązek powinien być określony jednoznacznie, w tym co do terminu jego realizacji. Nieakceptowalny precedens zignorowania niezbyt precyzyjnego zapisu POŚPH 2013 przez zarządzającego już wystąpił i został opisany w pkt. 1. Stąd ujęcie językowe postanowień POŚPH 2018 powinno wykluczać jego powtórzenie.

b) w przypadku braku realizacji zapisu o wyeliminowanie lub ograniczenia lotów po kręgu do minimum w wyznaczonym terminie Organ Środowiskowy winien administracyjnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko hałasem lotniczym wszczynając z urzędu postępowanie w trybie art. 362 Prawa Ochrony Środowiska i wydając stosowną decyzję. Stąd proponujemy zapis: „W przypadku braku realizacji przez zarządzającego lotniskiem Babice zapisu o wyeliminowanie lub ograniczenie lotów po kręgu w terminie do końca roku 2020 zobowiązuje się Organ Środowiskowy właściwy dla m. st. Warszawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w trybie Prawa Ochrony Środowiska dla wyegzekwowania tego zapisu”

6. Popieramy zwiększenie liczby punktów ciągłego monitoringu hałasu lotniczego w rejonie zabudowy chronionej, jednak w naszym przekonaniu niekonieczne jest wskazywanie na tym etapie, że mają być to punkty położone w rejonie konkretnych adresów na ul. Księżycowej. Sugerujemy zastąpienie podania powyższych adresów przez sformułowanie "w lokalizacji uzgodnionej porozumieniu ze społecznością lokalną". W szczególności, ciągły punkt pomiarowy powinien zostać umieszczony w obecnym PP.3, tj. na terenie żłobka przy ul. Kochanowskiego 9. W tym punkcie bowiem, ze wszystkich w jakich monitoruje się hałas w ramach postępowania z art. 178 Prawa Ochrony Środowiska, występuje najwyższy hałas, tak średni jak w rozbiciu na poszczególne doby. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych miały miejsce w tym punkcie we wrześniu oraz grudniu 2017. Dodatkowo, punkt ten wykrywa najwięcej operacji lotniczych.

7. Z przedstawionego na rys. 49 odwzorowania wynika, że zasięg izofon 55 i 60 dB wzrósł a nie zmalał wobec roku 2012. Trudno zrozumieć, czy jest to prosta pomyłka, czy nie zachowano skali na rysunkach, czy wyciągnięto błędne wnioski z obliczeń.

Prezentujemy grafikę, gdzie nałożyliśmy zasięg odpowiednich izofon z roku 2012 na obszar z roku 2017 i pogrubiliśmy izofonę 55 dB dla 2012. Widać jednoznacznie, że zasięg hałasu o danym natężeniu wzrósł a nie zmalał wobec roku 2012.

8. W piśmie z dn. 16.06.2017 do CNNW znak OŚ-I.604.278.2017.MRA Biuro Ochrony Środowiska informuje, że w trakcie konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 wpłynęły 43 uwagi dotyczące hałasu lotniczego (w domyśle z lotniska Warszawa-Babice). Uwagi te nie zostały rozpatrzone w POŚ (adnotacja "nie dotyczy" z obietnicą przekazania wykonawcy POŚPH). Postulujemy aby uwagi te zostały ponownie rozpatrzone w ramach obecnie konsultowanego POŚPH i zamieszczone wraz z ustosunkowaniem się Urzędu w raporcie z konsultacji.