Warszawa, dn.15.09.2015r.

BD-IR-IO-OR.152.217.2015.PBU (3.PBU)

Do: Zielone Mazowsze

W odpowiedzi na kwestie merytoryczne poruszone w przesłanym przez Państwa liście otwartym [zobacz >>>] do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Jacka Wojciechowicza, przedstawiam poniższe informacje:

Niebezpieczna al. Reymonta i ul. Kasprowicza

1. Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że za brawurową jazdę i jej skutki odpowiedzialność ponoszą kierowcy nie przestrzegający przepisów o ruchu drogowym. Geometria al. Reymonta jest zgodna z projektem miejscowego planu zagospodarowania obszaru Nowego Wawrzyszewa, w którym określono, że ulica ta ma być dwujezdniowa. Szerokości pasów ruchu zaś, zgodne są z obowiązującymi w czasie projektowania i realizacji inwestycji zapisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało zmienione w marcu 2015 roku i ustala, że na drogach zbiorczych szerokości pasów powinny wynosić 3,0 m.

Biorąc pod uwagę sygnały o wypadkach i powyższe zmiany rozporządzenia miasto dokona audytu bezpieczeństwa rozwiązań ulicy Reymonta, a także nowo wybudowanego odcinka ulicy Kasprowicza krzyżującej się z ulicą Reymonta i Lindego. Chciałbym jednocześnie wyjaśnić, że budowa al. Reymonta wbrew Państwa opinii nie wymagała oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć takich zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km. Budowany fragment al. Reymonta nie spełniał tego warunku.

Bezprawne i niebezpieczne nadużywanie przycisków

2. Detekcja rowerzystów stosowana jest na przejazdach, które sygnał zielony powinny otrzymywać wraz z kierunkiem uznanym w sterowaniu za podporządkowany. Na przejazdach obsługiwanych z kierunkiem głównym nie stosuje się detekcji rowerzystów. Do 2008 roku sposobem detekcji rowerzystów było stosowanie przycisków, chociaż pierwsze rozwiązania z detekcją automatyczną zastosowane zostały już w roku 2007. Od 2009 roku przejazdy rowerowe wyposażane są zarówno w detekcję automatyczną jak i przyciski. Zastosowanie dwóch sposobów detekcji rowerzystów wynika z niedoskonałości oferowanych rozwiązań wykrywania automatycznego, które mogą zawodzić w warunkach nocnych bądź przy znacznych zamgleniach.

Zastosowanie przycisków dla pieszych dotyczy tych przejść, które sygnał zielony powinny otrzymywać wraz z kierunkiem uznawanym w sterowaniu za podporządkowany. Na przejściach, które otrzymują sygnał zielony z kierunkiem głównym nie stosuje się przycisków - sygnał zielony uruchamiany jest automatycznie, stosowane są natomiast urządzenia dla osób z dysfunkcją wzroku. Urządzenia te oraz przyciski umieszcza się najczęściej na masztach sygnalizatorów, minimalizując na skrzyżowaniach liczbę elementów wsporczych.

W uzasadnionych przypadkach stosowana jest automatyczna detekcja pieszych lub odpowiednie harmonogramy, uzależniające od czasu zasadę funkcjonowania przycisków. Badania dotyczące zagadnień poruszonych w tym punkcie zostały przeprowadzone w ramach prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w latach 2013 i 2015. Praca wykonana w 2013 roku nosiła tytuł „Badanie respektowania sygnałów zabraniających przez pieszych”, a praca wykonana w 2015 roku zatytułowana była „Analiza zachowań pieszych na przejściach z sygnalizacją świetlną.”

Nieprzepisowe uskoki

3. Pragnę zauważyć, że wszelkie inwestycje prowadzone od czasu wprowadzeniaStandardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie są wykonywane zgodnie z jego zapisami. W sytuacjach skrajnych są uzyskiwane odpowiednie odstępstwa od Standardów, zaś w przypadku usterek wykonawczych dotyczących zbyt wysokich uskoków są one na bieżąco usuwane, zazwyczaj jeszcze przez wykonawcę danych prac. Stopniowo eliminowane są także te różnice wysokości na drogach rowerowych, które zostały zrealizowane przed wejściem w życie Standardów.

Wykonywanie dróg rowerowych niezgodne ze standardami

4. Informuję, że wszelkie nowe drogi rowerowe w m.st. Warszawie są wykonywane w nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnie tras powstałych przed wprowadzeniem zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy są systematycznie modernizowane i na nich również wprowadzana jest nawierzchnia asfaltowa; zresztą z reguły połączone jest to z kompleksowym remontem drogi rowerowej.

Odnosząc się do poruszonych przez Państwa kwestii tzw. wyniesionych przejazdów rowerowych, położonych na progach zwalniających informuję, że lokalizacje progów zwalniających muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W przeważającej większości przejazdy rowerowe położone są w rejonie skrzyżowań, zaś zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporzdzeniem progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania.

Kontraruch rowerowy

5. Jak doskonale Państwo wiecie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wsprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na drogach w przypadku dopuszczenia ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych wymagane było wprowadzenie tzw. kontrapasa. Wobec szeregu wniosków, między innymi miasta stołecznego Warszawy, po wielu latach starań Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju doprowadziło do zmiany obowiązujących przepisów - opublikowano je 7 września 2015 roku. W kompetencji Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy nie jest tworzenie zapisów prawnych, a jedynie ich stosowanie, nie może zatem ponosić odpowiedzialności za niestosowanie rozwiązania niedopuszczonego przez przepisy.

Przesygnalizowana Encyklopedyczna

6. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Zgrupowania AK „Kampinos” i ul. Encyklopedycznej (Książąt Mazowieckich) wybudowana została na podstawie prognoz ruchowych na lata 2020 - 2030. Prognozy te uwzględniają planowane zagospodarowanie okolicznych terenów, w szczególności obiektami mieszkaniowymi. Niezależnie od tego, planowane jest wykorzystanie tej sygnalizacji do obsługi ruchu tramwajowego (w tym wjeżdżającego i wyjeżdżającego z zajezdni) i nadawania tramwajom priorytetów. W chwili obecnej odpowiednie projekty przygotowywane są przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Projekty te zakładają wykorzystanie wszystkich wybudowanych urządzeń sygnalizacji świetlnej.

Pragnę zwrócić uwagę, że podobna sytuacja wybudowania sygnalizacji świetlnej w związku z realizowaną dużą inwestycją miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Bora Komorowskiego, Stoczniowców i Kosmatki. Sygnalizacja ta przez długi czas, ze względu na niewielkie obciążenie ruchem, funkcjonowała w trybie pracy „żółty migający”. Po zagospodarowaniu okolicznych terenów jej załączenie w tryb pracy trójkolorowej okazało się niezbędne.

Fuszerki z Trasy Mostu Północnego

7. Wszystkie usterki w przedmiocie zamówienia dotyczącego budowy Trasy Mostu Północnego, które zostały zakwalifikowane jako wady w rozumieniu postanowień kontraktu na roboty budowlane zostały usunięte w ramach rękojmi staraniem i na koszt wykonawcy robót. Pozostałe uwagi zgłoszone podczas wizji lokalnej, o której Państwo wspominają, zostały przekazane do ówczesnej Sekcji Rowerowej Zarządu Transportu Miejskiego celem wdrożenia zmian bądź uzupełnień w wybudowanej infrastrukturze rowerowej jeśli uwagi zostaną ocenione jako zasadne. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii otrzymaliście już Państwo od Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w piśmie nr ZMID-RI.4111.499.2015.BDY.

Kwestie rowerowe nieobecne w WZiZT

8. Pragnę poinformować, że w Warszawie istnieje już ponad 7000 stojaków rowerowych spełniających wymogi Zarządzenia nr 5523/2010 z 18 listopada 201 Or. Dokładną mapę wszystkich ich lokalizacji możecie Państwo znaleźć na oficjalnej mapie Urzędu m.st. Warszawy - Warszawa Dzisiaj (www.mapa.um.warszawa.pl) w zakładce „rowery”. Zachęcam również do śledzenia profilów Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej na portalach społecznościowych, gdzie na bieżąco mogą Państwo się dowiedzieć o kolejnych inwestycjach w tym zakresie. Wymóg zarządzenia dotyczący zapewnienia miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów jest zatem realizowany.

Z poważaniem
Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji