4. Projekt zawiera chodniki o szerokości 1,7 metra przylegające do miejsc postojowych. Jest to niezgodne z §44 ust. 2. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), który wskazuje wyraźnie, że chodnik przylegający do miejsc postojowych nie może mieć mniej niż 2 metry.