29 listopada Urząd Dzielnicy Mokotów zorganizował spotkanie informacyjne w sprawie projektu koncepcji przebudowy ul. Narbutta. Niestety, odbyło się ono w środku dnia (o 14:00), wobec czego nie każdy mógł w nim uczestniczyć. Poniżej przytaczamy dwie opinie wyrażone pisemnie, w tym naszą.

Uwagi do projektu

List elektroniczny z 29 listopada

Od: Justyna Biernacka.

Do: Bogdan Olesiński - Burmistrz Mokotowa, Teresa Rosłoń - Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Artur Piotrkowicz - Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury.

Szanowni Państwo,

Dziękując za zaproszenie, chciałabym powiadomić, ze nie będę obecna na dzisiejszym spotkaniu ze względu na obowiązki zawodowe. Niemniej, chciałabym odnieść się do projektu przebudowy ul. Narbutta i do uwag pana Roberta Buciaka dodać kilka swoich:

1. Zaproponowane w projekcie elementy małej architektury (słupki „Syrenka”, ogrodzenie ZOM, barierka przy szkole) nie są spójne estetycznie, ich zastosowanie utrwali chaos przestrzenny i przypadkowość stosowanych na Starym Mokotowie elementów małej architektury. Postulowałabym wykonanie projektu architektonicznego.

2. W projekcie nie przewidziano rekonstrukcji i uzupełnienia drzewostanu - punkty zasadzeń nie układają się w żaden konsekwentny rytm, a raczej utrwalają istniejący chaos. Postulowałabym wykonanie projektu architektonicznego z udziałem architekta krajobrazu. Projekt ten powinien również uwzględniać dobór nasadzeń na trawnikach zlokalizowanych w układzie historycznym przy budynkach pierzei północnej na odcinku między ul. Wiśniową a Puławską.

3. W projekcie nie uwzględniono lokalizacji dużych pojemników na odpady, stojących na chodnikach przy ulicy Narbutta. Dla pojemników usytuowanych w taki sposób należy przewidzieć obiekty małej architektury - altany, pergole lub inne osłony pozwalające na estetyczne ich ukrycie.

4.Projekt nie odnosi się do kwestii wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ani możliwości wykorzystania istniejących lokalnie zasobów parkingowych w podziemiach budynków, co wydaje się być istotne w kontekście zmniejszania liczby miejsc parkingowych.

5. Projekt nie odnosi się i nie poprawia kwestii bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły 85, których rodzice wielokrotnie skarżyli się na zagrożenia przy przejściach dla pieszych przy ul. Sandomierskiej i Wiśniowej.

6. Projekt nie odnosi się do kwestii wypadkowości skrzyżowania ul. Narbutta i Sandomierskiej, wynikającej z tego, iż jest to skrzyżowanie równorzędne, na którym dochodzi dość często do stłuczek, a dzieje się to bezpośrednio przy przejściu do szkoły nr 85. Ten temat powinien zostać zaadresowany, gdyż wielokrotnie był wskazywany przez mieszkańców jako istotny.

7. Proces projektowania powinien być przeprowadzony w trybie szerokich konsultacji społecznych z dochowaniem terminów wymaganych przez CKS. Jako członkini Stowarzyszenia Moja Narbutta sprzeciwiam się wydatkowaniu publicznych pieniędzy na realizację projektu, który nie odpowiada potrzebom lokalnej społeczności.

8. Uprzejmie proszę o organizowanie spotkań z mieszkańcami poza standardowymi godzinami pracy, działalność społeczna ma charakter pro bono, nie może się wiązać z koniecznością brania urlopu z pracy/rezygnacji z wynagrodzenia na czas spotkań w urzędzie.

List elektroniczny z 29 listopada

Od: Robert Buciak.

Do: Bogdan Olesiński - Burmistrz Mokotowa, Teresa Rosłoń - Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Artur Piotrkowicz - Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury.

Nie będzie mnie dzisiaj na spotkaniu, bo pracuję. Uważam za niepoważne organizowanie spotkań z mieszkańcami o godzinie 14, czyli w trakcie godzin pracy zdecydowanej większości pracujących.

Co do projektu przebudowy, to dostrzegam wiele jego niezgodności z prawem krajowym i lokalnym:

A. Przekroje normalne ulicy i skweru nie uwzględniają zieleni. Należy dostosować przekroje normalne do Standardów kształtowania zieleni Warszawy, które zostaną przyjęte na posiedzeniu rady miasta 15 grudnia 2016 roku jako załącznik nr 7. Proponuję dostosować przekroje normalne ulicy do rys. 3 i 5, które znajdują się na str. 9 standardów.

B. Projekt zagospodarowania terenu

1. Projekt nie zawiera przywrócenia szpalerów drzew po obu stronach ulicy. Jest to niezgodne ze Standardami kształtowania zieleni Warszawy. W celu dostosowania projektu do obecnej polityki miasta w zakresie zieleni postuluję odtworzenie alei zgodnie z standardami (patrz. str. 25-30).

2. Projekt nadmiernie wykorzystuje kostkę granitową [m.in. na wyjazdach z posesji - przyp. red.], co zwiększa koszty, zmniejsza udział powierzchni biologicznie czynnej i tworzy bariery dla osób na wózkach inwalidzkich niezgodne z Art. 20 "Mobilność" Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169). Postuluję ograniczenie korzystania z kostki granitowej, co zmniejszy koszty, na rzecz większej powierzchni trawników (powiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej) i płyt betonowych (zmniejszenie barier dla osób na wózkach inwalidzkich).

3. Zjazdy bramowe przecinają chodniki, co jest niezgodne z Art. 20 "Mobilność" Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169) oraz Standardami projektowania i wykonywania infrastruktury pieszej w Warszawie (Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 1539/2016, zał. 1, str. 29-31). Projekt należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa krajowego i lokalnego.

4. Projekt zawiera chodniki o szerokości 1,7 metra przylegające do miejsc postojowych. Jest to niezgodne z §44 ust. 2. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), który wskazuje wyraźnie, że chodnik przylegający do miejsc postojowych nie może mieć mniej niż 2 metry.

Głębokość zatok postojowych zależy zmniejszyć do 2,0 metra, co pozwoli na poszerzenia chodników do 2,2 metra i zapewni zgodność z prawem. Bufor dla wysiadających od strony jezdni należy wydzielić z obecnej jezdni poprzez zwężenie pasów ruchu do 3 metrów poprzez wydzielenie z jezdni trawników. Na ul. Narbutta nie zachodzi przesłanka zawarta w §15 ust. 2 rozporządzenia zezwalająca na poszerzenie pasów ruchu do 3,5 metra.

5. Projekt nie zapewnia żadnych (!) dodatkowych miejsc do parkowania rowerów. Jest to niedopuszczalne w sytuacji, gdy pod Szkołą Podstawową nr 85 rowery są przypinane do barierek. W projekcie należy zwiększyć liczbę miejsc do parkowania rowerów poprzez ustawienie stojaków przy skrzyżowaniu z ul. Puławską, budowę zadaszonego parkingu rowerowego przed SP 85 zamiast miejsc postojowych dla samochodów, ustawienie stojaków rowerowych przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierzowską i naprzeciwko wylotu ul. Kwiatowej.

6. Projekt nie uwzględnia zmian w organizacji ruchu wprowadzonych przez realizację projektów do budżetu partycypacyjnego pn. "Spokojna Kazimierzowska" i "Stary Mokotów - chodniki wolne od rowerów".

7. W projekcie nie przeprowadzono inwentaryzacji istniejącego stanu rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt proponuje ustawienie słupków blokujących w miejscach, gdzie one już stoją. Nie jest jasne, co z miejscami, gdzie stoją słupki, a w projekcie nie zostały narysowane.

8. Projekt zakłada wycięcie drzew i zastąpienie trawników między ul. Wiśniową i Kazimierzowską na prostopadłe miejsca postojowe. Jest to niezgodne ze Standardami kształtowania zieleni Warszawy oraz Wytycznymi projektowania i wykonywania infrastruktury pieszej w Warszawie (Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 1539/2016, zał. 2, str. 31). W celu zachowania zgodności z polityką miasta w zakresie kształtowania zieleni oraz wytycznych ruchu pieszego o rezygnację z proponowanych zmian między ul. Wiśniową i Kazimierzowską. W zastępstwie proponuję dosadzenie drzew w celu odtworzenie alei.

9. Zgodnie z §71 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) łuk wewnętrzny drogi klasy lokalnej może mieć minimalnie 6 metrów. Obecnie łuki wewnętrzne woków Skweru Słonimskiego mają 6, 7, 8 i 12 metrów Nie jest jasne, dlaczego projekt zakłada zwiększenie promieni łuków aż do 10-12 metrów, co pogorszy bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdyż umożliwi jazdę samochodami niezgodnie z ograniczeniem prędkości oraz zwiększa koszty projektu przez konieczność przestawienia latarni. Proponuję wykonanie łuków wewnętrznych ciągu pieszo-jezdnego wokół Skweru Słonimskiego o promieniu nie większym niż 8 metrów.

10. W projekcie zaproponowano ustawienie stojaków rowerowych obok kina Iluzjon w miejscu, gdzie stojaki już stoją! Proponuję rozdzielenie w projekcie istniejących i projektowanych stojaków rowerowych z użyciem różnych kolorów.

11. Projekt nie zabezpiecza wejść na Skwer Słonimskiego oraz chodników przylegających do budynków wokół skweru przed nielegalnym pozostawianiem samochodów. Należy wszystkie wejścia do parku oraz chodniki przylegające do budynków zabezpieczyć kwietnikami ew. słupkami blokującymi.

[Uwaga dosłana później] 12. Uspokojenie ruchu w ciągu ulicy Narbutta na wschód od skweru pomija miejsca najbardziej narażone na wypadki, czyli skrzyżowania. Aby zminimalizować ryzyko wypadków, jak też poprawić warunki przekraczania jezdni przez pieszych, skrzyżowania z Kazimierzowską, Wiśniową i Sandomierską powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika.

Wobec licznych błędów zawartych w projekcie postuluję po wykonaniu poprawek ponowne przedstawienie projektu na spotkaniu z mieszkańcami.

Konsultowana koncepcja

Opis koncepcji, PDF, 910 kB

Projekt zagospodarowania, cz. I, PDF, 985 kB

Projekt zagospodarowania, cz. I, PDF, 802 kB

Przekrój uliczny, PDF, 324 kB