Pismo ZM-16-0707-01-MS - wysłane 31 X 2016 r.

Do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Nawiązując do projektu zmian w rozporządzeniu ws. znaków i sygnałów drogowych, składam następujące uwagi:

Odliczacze tak, ale nie kosztem bezpieczeństwa

1. W projekcie nie przedstawiono, na jakiej podstawie ustalono, że wprowadzenie odliczaczy czasu będzie miało pozytywny wpływ na warunki ruchu. Kwerenda dotychczas przeprowadzonych badań wskazuje, że odliczacze adresowane do kierowców samochodów sprzyjają niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Dotyczy to zwłaszcza odliczaczy wskazujących ilość czasu pozostałego do światła czerwonego (przyspieszanie, gwałtowne manewry, wzrost liczby zdarzeń drogowych) – por. www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2013.845752 , www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2011.593010 , ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000343 . [Omówienie wyników badań można też znaleźć na stronie www.brd24.pl/technologie/sekundniki-skrzyzowaniach-kierowcy-uwielbiaja-koniec-zalet/ .]

Potwierdziły to badania przeprowadzone w warunkach polskich: Z badań przeprowadzonych przez ZDM [w Grudziądzu] od 1 marca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. jednoznacznie wynika, że po zamontowaniu licznika czasu światła zielonego znacznie wzrosła liczba pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie podczas nadawania sygnału czerwonego oraz przekraczających dopuszczalną prędkość we wszystkich poddanych badaniu zakresach. Reasumując – wyniki eksperymentu wskazują na negatywny wpływ licznika czasu na zachowania kierujących pojazdami. (Wspólnota 13/1175, 27 czerwca 2015, str. 17.) [Więcej informacji o badaniach można znaleźć na stronie www.brd24.pl/technologie/urzednicy-grudziadza-udowodnili-liczniki-swiatlach-sa-niebezpieczne-zdjeli/ .]

W związku z powyższym. wnosimy o ograniczenie zakresu wyświetlaczy czasu do sygnalizatorów przeznaczonych dla pieszych, rowerzystów i tramwajów.

Detekcja tylko automatyczna

2. Nowelizacja powinna zostać wykorzystana do wprowadzenia jednoznacznego obowiązku stosowania automatycznej detekcji wszystkich uczestników ruchu w przypadku sygnalizacji akomodacyjnej.

W tym celu powinna zostać wykreślona możliwość stosowania detekcji ręcznej, będącej formą utrudniania ruchu pieszego i dyskryminacji osób o ograniczonej mobilności, jak też skłaniania do ignorowania sygnalizacji przez pieszych ([zobacz >>>][zobacz >>>]).

W związku z powyższym, wnosimy o aktualizację definicji detektora poprzez skrócenie zdania Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony bądź automatyczny w przypadku pieszych do Sygnał wytwarzany jest automatycznie.

Konsultowany dokument

PDF, 4031 kB