Ministerstwo Transportu potwierdza naszą interpretację przepisów. Pasy rowerowe można wyznaczać nie tylko przy miejscach parkingowych znajdujących się w zatokach postojowych i na chodnikach. Mogą one powstawać także przy miejscach parkingowych umieszczonych na pasie postojowym. To oznacza, że pasy dla cyklistów mogą powstawać praktycznie wszędzie.

Pasy rowerowe można wyznaczać przy pasach postojowych

W kwietniu pisaliśmy o interpretacji ministerstwa w kwestii wyznaczania pasów rowerowych na ulicach, przy których znajdują się miejsca parkingowe [zobacz >>>]. Z odpowiedzi na zapytanie Jacka Wojciechowicza, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, którą udało nam się uzyskać, wynikało że pasy rowerowe mogą być wyznaczone przy parkujących samochodach, jeśli znajdują się one na chodniku lub w zatoce postojowej. Aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości, poprosiliśmy o wyjaśnienie, czy pas rowerowy może powstać również w miejscu, w którym samochody parkują na pasie postojowym. Ministerstwo potwierdza naszą interpretację: nie ma żadnych przeszkód.

Mając na uwadze iż pas postojowy wyznaczany jest poza częścią jezdni przeznaczoną do ruchu pojazdów, wyznaczanie pasa ruchu dla rowerów wzdłuż pasa postojowego należy uznać za dopuszczalne – czytamy w opinii Ministerstwa.

To oznacza, że pasy rowerowe mogą powstać praktycznie przy każdej ulicy, której zarządca chce, aby one powstały, gdyż organizację ruchu można zaplanować w taki sposób, by samochody parkowały w zatoce postojowej, na chodniku lub na pasie postojowym.

Zielone Mazowsze pyta Ministra

Pan Sławomir Nowak,
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W odpowiedzi na pytanie Pana Jacka Wojciechowicza, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dot. wyznaczania pasów rowerowych na jezdniach Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stwierdziło, że Zgodnie z treścią pkt 7.11. załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków I sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn zm.), na odcinku jezdni, na którym wyznaczony został pas dla rowerów, należy wyeliminować zatrzymywanie pojazdów. W mojej ocenie, z przywołanego brzmienia przepisu wynika, iż zatrzymywanie pojazdów poza jezdnią (np. w zatoce, na chodniku) jest dopuszczalne. (Pismo z dnia 13 lutego 2013 r. nr TD-2km-5142-12/13 ESOD: 48499).

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy zapis na odcinku jezdni, na którym wyznaczony został pas dla rowerów, należy wyeliminować zatrzymywanie pojazdów dotyczy również pasów postojowych?

Zgodnie bowiem z ustawową definicją jezdnia to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, a pas postojowy nie jest przeznaczony do ruchu, więc nie należy go traktować jako jezdnię. Potwierdza to rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, które mówi o tym, że pas postojowy jest PRZY jezdni, a nie NA jezdni.

W przypadku pozytywnej interpretacji tego zapisu (uznania, że zapis na odcinku jezdni, na którym wyznaczony został pas dla rowerów, należy wyeliminować zatrzymywanie pojazdów nie dotyczy pasów postojowych) wyznaczenie pasów rowerowych na wielu ulicach (m.in. takich jak ul. Beli Bartoka w Warszawie) będzie łatwiejsze, gdyż nie będzie wówczas przeszkodą wyznaczenie miejsc parkingowych na pasach postojowych znajdujących się wzdłuż pasów rowerowych.

Z poważaniem,

Wojciech Szymalski
Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

2013.06.20: Ministerstwo odpowiada

BM-4 – mg-0652-120/13
ESOD: 62724/13

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie dotyczące sprawie wyznaczania pasów ruchu dla rowerów, Biuro Ministra informuje, że przepis pkt 7.11. załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) stanowi, że na odcinku jezdni, na którym wyznaczony został pas dla rowerów, należy wyeliminować zatrzymywanie pojazdów.

W opinii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przedmiotowy przepis ma na celu wyeliminowanie zatrzymania na pasach przeznaczonych do ruchu pojazdów.

Mając na uwadze, iż pas postojowy wyznaczany jest poza częścią jezdni przeznaczoną do ruchu pojazdów, wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów wzdłuż pasa postojowego należy uznać za dopuszczalne.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Biura Ministra
Mikołaj Karpiński

Od redakcji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - tzw. Czerwona Książeczka - pełne jest zapisów niejasnych i niespójnych. Warszawscy urzędnicy od lat wykorzystują wątpliwości interpretacyjne, których dostarcza Czerwona Książeczka, by blokować stosowanie na naszych ulicach rozwiązań tanich, sprawdzonych i bezpiecznych [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Dobrze, że po latach przepychanek i marnowania okazji udało się wyjaśnić sprawę pasów rowerowych wzdłuż miejsc parkingowych. Jeszcze lepiej byłoby jednak, gdyby mętne rozporządzenie poprawiono lub w całości uchylono, zastępując sztywne przepisy systematycznie aktualizowanymi podręcznikami i wytycznymi [zobacz >>>].