Do wtorku 29 listopada można zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego, który obejmuje sam Port oraz tereny położone między Portem a ul. Targową.

Autorzy planu z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy zaproponowali bardzo kontrowersyjne rozwiązania, które stoją w sprzeczności między innymi z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy. Studium dopuszcza zabudowę 30-metrową, jednak planiści przewidzieli kilka wieżowców i bardzo intensywną zabudową.

Istniejąca zieleń ma zostać zastąpiona budynkami o różnej funkcji. Część terenu jest położona w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, jednak nie przeszkadza to najwyraźniej miejskim decydentom, by ten chroniony krajobraz zmienić. Zasypana ma być część basenu samego portu, która ma stanowić jedyny na tym terenie skrawek terenu zielonego.

Projekt planu można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu M. St. Warszawy

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_rejonu_Portu_Praskiego_wylozenie.htm

Poniżej zamieszczamy nasze uwagi i zachęcamy do wykorzystania ich przy składaniu uwag we własnym imieniu. Uwagi można składać w Pałacu Kultury i Nauki w pok. 1349 do 29 listopada.

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego

Do: Prezydent m.st. Warszawy

za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Uwaga zasadnicza

Generalną uwagą do przedmiotowego projektu jest brak zapewnienia wystarczającej ochrony istniejącego bezcennego naturalnego ekosystemu siedliska łęgowego znajdującego się w południowej części Portu [zobacz >>>] (jednostka II – zieleń Portu Praskiego w waloryzacji przyrodniczej – str. 29 prognozy oddziaływania na Środowisko - pirs południowy i basen południowy), co jest obowiązkiem władz miasta wynikającym z art. 5 Konstytucji i art.1 pkt 2, ppkt. 3) ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zespół łęgów Portu Praskiego jest terenem o wybitnych walorach przyrodniczych w skali miasta, obserwuje się tu więcej gatunków awifauny niż w cenionym pod tym względem Parku Łazienkowskim. Jest to także siedlisko chronionych gatunków, nie tylko awifauny, ale także ssaków, spotykany jest np. bóbr. Zespół ten ma także krytyczne znaczenie dla funkcjonowania obszaru Natura 2000 OSO „Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004, gdyż jest dogodnym przystankiem na drodze migracji ptaków na odcinku zabudowanym aglomeracją Warszawy, gdzie ptaki mogą odpocząć w trakcie przelotów. Dlatego też władze publiczne powinny zapewnić maksymalną ochronę tego skrawka dzikiej przyrody w centrum wielkiego miasta.

Po pierwsze, powinien on być wyłączony spod zabudowy – w pełnych granicach terenów obecnie pokrytych roślinnością. Należy podkreślić, że duża część Portu nie jest pokryta roślinnością i nie ma żadnej wartości przyrodniczej. Dlatego możliwy jest rozsądny kompromis między zagospodarowaniem i ochroną przyrody, między zabudową i naturą. Najlepszą granicą tego kompromisu będzie stanowił basen środkowy Portu. Bariera wodna będzie najskuteczniejszą ochroną przyrody przed antropopresją od terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Po drugie, aby chronić unikatowy ekosystem nie można dopuścić do zmiany zieleni z naturalnej, dzikiej na urządzoną. Niech autorzy tego pomysłu spróbują zaproponować takie zmiany w Berlinie [zobacz >>>] w odniesieniu do Tiergarten, czy w Londynie w odniesieniu do Richmond's Park czy dzikich części Regent's Park. Mamy obawy, że nie znaleźliby tam uznania.

1. Wnosimy o wykreślenie z rysunku i tekstu planów terenów oznaczonych jako: B3.2US, C1.2U, C1.3ZP, C1.4US/UO, C2.1.ZP/US, 8KD-L i 11KD-D oraz zmniejszenie terenu B3.1U tak, aby nie wkraczał w basen środkowy w obecnych granicach i włączenie tych powierzchni do terenu C1.3ZP.

2. Wnosimy o korektę zapisów szczegółowych dla terenu C1.3ZP następująco:

2.1. przeznaczenie podstawowe: nie zieleń urządzona, tyko zieleń dzika;

2.2. dopuszczenie realizacji ciągów pieszych tylko w formie ścieżek gruntowych o nawierzchni z mieszanek mineralnych, z dopuszczeniem obrzeży drewnianych lub z płyt betonowych, lub jako pomostów drewnianych;

2.3. dopuszczenie realizacji oświetlenia jedynie w postaci jednej trasy oświetlenia wzdłuż pirsu południowego, a także wzdłuż istniejących dróg).

3. Wnosimy o podniesienie dla terenów D1.5.ZP i D2.1.ZP minimalnego wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej do 80%.

Są to tereny zieleni, a nie zabudowy, wskaźnik 60% potrafią osiągnąć dobrze zaprojektowane osiedla mieszkaniowe, dla terenów zieleni wskaźnik powinien być więc zdecydowanie wyższy.

4. Wnosimy o pozostawienie aktualnej długości basenu środkowego Portu z przedłużeniem wodnym aż do granicy planu.

Historycznie był tu ciąg wodny przechodzący przez obecny Port Praski, Jeziorko Kamionkowskie i Kanał Wystawowy. Uważamy, że wartościowe urbanistycznie będzie uczytelnienie tego ciągu. Nawet jeżeli korpus stacji metra przegrodzi ten ciąg tak, że nie będzie możliwe odtworzenie go w sensie funkcjonalnym – możliwości przepływu łodzi, to jednak nawet uczytelnienie optyczne za pomocą płytkich powierzchni wodnych będzie jak najbardziej wartościowe. Idea ta zakłada, ze w przyszłości pod torami linii średnicowej zostaną wykonane przebicia i dalej w stronę jeziorka Kamionkowskiego zostanie wykonany zbiornik wodny.

5. Wnosimy o ochronę budynku przy ul. Krowiej jako zabytkowego z nakazem odrestaurowania i wpisaniem do gminnej ewidencji zabytków oraz ochronę pozostałych obiektów powstałych przed 1939 r. tj.: Wrzesińska 2, Jagiellońska 16, Jagiellońska 18, Okrzei 14, a w szczególności Zamoyskiego 15 i Sierakowskiego 4 (właściciel zamierza rozebrać).

6. Wnosimy o wprowadzenie zakazu realizacji ogrodzeń – w odniesieniu do całego obszaru objętego planem z wyjątkiem terenu C1.1.BB/U.

Zwracamy uwagę, że Plan przewiduje rozwiązania niezgodne z Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dn. 13 lutego 2007r. (Dz.U. Województwa Warszawskiego Nr 42 z 2007r., poz. 870) w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Realizacja jakiejkolwiek zabudowy na terenie C1.2U oraz na części terenów B3.2US, C2.1.ZP/US leżących w granicach WOChK oraz realizacja ulic na terenach 8KD-L i 11KD-D byłaby niezgodna z powyższym aktem prawnym.

par 6.1 zakazuje:

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień przydrożnych, nadwodnych i śródpolnych jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, , utrzymania, remontów i naprawy urządzeń wodnych;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontami lub naprawą urządzeń wodnych;

Realizacja jakiejkolwiek zabudowy lub budowa ulic te przytoczone zakazy musiałyby bez wątpienia naruszyć.

Uwagi związane z dostosowaniem zapisów mpzp do Studium

Wnosimy o dostosowanie projektu mpzp do zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy. Obecnie w Studium obszar C.30 oznacza, że wysokości nie mogą przekraczać 30 m poza lokalnymi dominantami. Studium określa również lokalizacje zabudowy wysokościowej, która wyklucza ją z Portu Praskiego.

Dostosowanie do zapisów studium wysokości budynków tj. max 30 m. Zagrożona jest panorama Starego Miasta widziana z Wisły poprzez zacienienie jej, co wiązać się może z utratą statusu dziedzictwa narodowego UNESCO .

Należy zaniechać proponowanej w projekcie planu zabudowy wysokościowej, kierując się zapisanym w Studium wskaźnikiem 30 m jako średnią arytmetyczną (budynek nieco wyższy to automatycznie konieczność odpowiedniego obniżenia zabudowy w innym miejscu).

Argumentem przeciwko lokalizacji zabudowy wysokościowej jest zapis na str. 41/42, stwierdzający:

Ograniczone zostaną możliwości przewietrzania w części północnej, przy jednoczesnym lokalnym zwiększeniu porywistości wiatrów, zwłaszcza w rejonie wysokościowców przy stacji kolejowej „Stadion”.

Uwagi związane z dostosowaniem projektu mpzp do Strategii Zrównoważonego Transportu

1. Wnosimy o rozważenie budowy mostu pieszo-rowerowego przez północny basen portowy w celu zmniejszeniu drogi dojścia do obiektów i ułatwienia komunikacji pieszej i rowerowej.

2. Wnosimy o poszerzenie terenu B2.4 KPp i B1.2 Kpp do co najmniej 15 m szerokości ze względu na reprezentacyjny charakter oraz funkcję głównych ciągów - pieszego i rowerowego).

3. Wnosimy o rozważenie stworzenia nowego placu publicznego (np. z części terenu B2.3) w celu uatrakcyjnienia ubogiej w tym miejscu przestrzeni publicznej.

4. Wnosimy o dostosowanie projektu mpzp do zapisów Strategii Transportowej Warszawy

- nakaz realizacji przejść naziemnych dla pieszych (w poziomie jezdni) przy stacji PKP Stadion, niezależnie od bezkolizyjnego (Paragraf 16 punkt 4 podpunkt a) dopisać: niezależnie od przejścia w poziomie jezdni)

- nakaz realizacji przejść przy skrzyżowaniu Sokolej z Trasą Świętokrzyską;

- nakaz realizacji brakującego przejścia przy skrzyżowaniu Wybrzeża Szczecińskiego z Trasą Świętokrzyska.

5. Wnosimy o rozdzielenie kwartałów B1.4, B1.6, B2.3 (z jednoczesnym pozostawieniem perspektywy widokowej z basenu na wieżę straży ogniowej) i B3.1 w celu ułatwienia komunikacji pieszej.

6. Wnosimy o zaplanowanie dodatkowych przejść w poziomie ulicy przez Wybrzeże Szczecińskie.

7. Wnosimy o wrysowanie drogi rowerowej po obu stronach ulicy Sokolej (odcinek przy nasypie kolejowym).

8. Wnosimy o realizację chodników po obu stronach dróg dojazdowych i lokalnych (Paragraf 16 Punkt 3 podpunkt b))

9. Wnosimy o dostosowanie przekroju ulicy Sokolej (3.2.Z) do przekroju jednojezdniowego.

10. Wnosimy o pozostawienie ul. Wrzesińskiej w obecnym przekroju ze względu na brak przesłanek do budowy ulicy Nowo-Jagiellońskiej, co zostało wykazane w studium wykonalności.

11. Wnosimy o zmianę ukształtowania skrzyżowania ulic Nowo-Jagiellońskiej, Jagiellońskiej, Zamoyskiego i Marcinkowskiego poprzez likwidację ronda.

Ponadto

1. Wnosimy o stworzenie nowego placu publicznego z części terenu B2.3 w celu uatrakcyjnienia ubogiej w tym miejscu przestrzeni publicznej.

2. Wnosimy o pozostawienie Pomnika Kościuszkowców o obecnym miejscu poprzez wydzielenie z obszaru B.1.1 placu publicznego (działka miejska).

3. Wnosimy o wpisanie zakazu stosowania ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulic. Strefa ścisłego centrum miasta nie może podlegać degradacji przestrzennej i widokowej. Wystarczające efekty powinny przynieść ograniczenia związane z wprowadzeniem zapisów Strategii Transportowej oraz zaleceń Planu Ochrony Powietrza.

4. Wnosimy o wpisanie zakazu lokalizacji na obszarze planu wielkokubaturowych galerii handlowych wewnątrz budynków na rzecz lokali użytkowych w parterze dostępnych z ulicy. Konieczne jest zapobieżenie dalszemu „wsysaniu” życia miejskiego z ulic do wewnątrz budynków oraz zminimalizowanie ruchu dużych pojazdów dostawczych.

5. Wnosimy o wprowadzenie nakazu tworzenia fasad lokali użytkowych nie dłuższych niż 5 m. Wiąże się to z poprawą jakości przestrzeni publicznej ulic. Podobne zapisy znalazły się w planach miejscowych wielu miast europejskich.

6. Wnosimy o uwzględnienie danych bardziej aktualnych, co najmniej z roku 2010. Wyniki stanu powietrza zawarte w POŚ pochodzą z 2006 roku.

Podsumowanie

Na terenie portu, w centralnej części miasta, ma powstać całkiem nowa dzielnica, w której ma zamieszkać nawet ponad 8 tys. mieszkańców, co powinno być poprzedzone całą serią różnorakich analiz, w tym także społecznych, których zabrakło. Poza samym ożywieniem terenu władze miasta powinny zdefiniować szczegółowe cele i ewentualne problemy (analiza SWOT). Tworzenie dzielnic miejskich nie może podlegać wyłącznie grze rynkowej, ale powinno wynikać z głębokiego namysłu, który dyktuje szczegółowe, długofalowe rozwiązania zgodne z interesem społecznym.

Analogicznie do naturalnego podziału istniejącego na tym w terenie, zabudowa Portu Praskiego powinna skoncentrować się w części północnej. Jej nieprzekraczalną granicę powinien stanowić środkowy pirs. Tereny na południe od niego powinny pozostać niezabudowane, ze wskaźnikiem 90% powierzchni biologicznie czynnej.