Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze", działając w interesie społecznym i w ramach swoich celów statutowych, składa następujące wnioski do wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego:

W zakresie strefowania i uspokojenia ruchu

1. Wszystkie ulice w obszarze planu, za wyjątkiem Wisłostrady, mostu Świętokrzyskiego oraz ulicy Kruczkowskiego (od granicy planu do ul. Tamka) powinny zostać objęte strefą ograniczonej prędkości "Tempo 30".

2. Plan powinien wykluczać lokalizowanie miejsc parkingowych na chodnikach oraz uliczek parkingowych między jezdnią a linią zabudowy. Parkowanie powinno być dopuszczone w parkingach podziemnych na działkach inwestorów oraz na wyznaczonych stanowiskach w jezdni (w formie np. pasów parkingowych).

3. Należy rozważyć przebudowę następujących skrzyżowań na małe lub mini- ronda o jednym pasie ruchu:

a. Karowa / Browarna / Furmańska

b. Karowa / Dobra

c. Dobra / Solec / Jaracza

d. Świętokrzyska / Kopernika

e. Topiel / Oboźna / Leszczyńska

W zakresie tras rowerowych

4. W planie należy uwzględnić przebieg następujących dróg rowerowych:

a. Szlak Wisły - na bulwarach nad Wisłą - trasa główna

b. po północnej stronie ul. Świętokrzyskiej i dalej jako jednokierunkowe pasy rowerowe w jezdni po obu stronach ul. Tamka do Mostu Świętokrzyskiego - trasa główna

c. Ścieżka Podskarpowa - przez Park Kazimierzowski, ul. Kruczkowskiego, trasa zbiorcza

d. po północnej stronie ul. Zajęczej od Ścieżki Podskarpowej do Mostu Świętokrzyskiego - trasa zbiorcza

e. Ścieżka Nadskarpowa - górną krawędzią skarpy wiślanej, od ul. Karowej do kładki nad ulicą Tamka włącznie - trasa lokalna.

5. Wszystkie ulice jednokierunkowe w obszarze planu powinny być dostępne w obu kierunkach dla ruchu rowerowego.

6. Wyjazd z ul. Oboźnej i Kopernika na Krakowskie Przedmieście powinien zostać otwarty dla ruchu rowerowego.

7. Należy zapewnić łatwy dostęp rowerem do obiektów uniwersyteckich ze Szlaku Wisły za pomocą układu dogodnych powiązań lokalnych. Powiązania te niekoniecznie muszą mieć formę w pełni wydzielonych dróg rowerowych, ale mogą zawierać odcinki takich dróg. Pożądany byłby np. krótki odcinek drogi rowerowej na przedłużeniu ul. Lipowej do zjazdu nad Wisłę oraz ciąg pieszo-rowerowy na przedłużeniu ul. Leszczyńskiej (przez teren dawnej elektrowni).

8. Kładka nad ulicą Tamka powinna zostać przebudowana na pieszo-rowerową, tak by nie wymagała pokonywania schodów. Pożądane jest przy tym podwyższenie kładki.

9. W jezdni ul. Oboźnej na odcinku Browarna - Sewerynów celowe jest zlokalizowanie wyciągu rowerowego [*] lub podobnego urządzenia ułatwiającego przedostanie się z dolnego kampusu UW do górnego z rowerem.

10. W pobliżu istniejących schodów w ciągu ul. Karowej oraz pomiędzy Parkiem Kazimierzowskim a głównym kampusem UW możliwe jest zlokalizowanie wind łączących tereny pod i nad skarpą. Winda te muszą być dostosowane rozmiarami do spodziewanych potoków pieszych i umożliwiać przewóz rowerów.

W zakresie parkowania rowerów

11. Dla biur, urzędów, handlu i usług należy przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów w ilości min. 4 miejsc/1000 m2 powierzchni użytkowej.

12. Dla obiektów uniwersyteckich należy przewidzieć zadaszone i dozorowane parkingi lub przechowalnie rowerowe, oferujące min. 8 miejsc/1000 m2 powierzchni użytkowej.

13. Na stacjach metra Powiśle oraz Nowy Świat powinny zostać zlokalizowane zadaszone i dozorowane parkingi rowerowe objęte systemem monitoringu stacyjnego.

Stowarzyszenie wyraża gotowość pomocy przy formułowaniu zapisów planu i na życzenie projektantów gotowe jest uściślić swoje stanowisko na piśmie.