Do 18 marca można składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego. Swoje przemyślenia na temat obszaru planu można też wyrazić w interaktywnej ankiecie, którą miasto testuje w ramach projektu mającego służyć poszukiwaniom nowego modelu partycypacji społecznej.

My (drogą tradycyjną, czyli pismem) zgłosiliśmy jeden wniosek - o wyznaczenie drogi dla rowerów wzdłuż południowo-zachodniej krawędzi obszaru objętego planem.

Pismo MDL-16-0347-01-MS

Do Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego, składam następujący wniosek: w planie powinna zostać przewidziana droga rowerowa (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) łącząca ulicę Dereniową i Romera.

Obecnie ciąg rowerowy w tej linii jest przerwany między ulicami Ciszewskiego a Herbsta. W przeciwieństwie do ruchu samochodowego, ruch rowerowy nie generuje uciążliwości, przebiegając przez teren zabudowy mieszkaniowej. Spójność i bezpośredniość infrastruktury rowerowej zapewnia zaś atrakcyjną alternatywą dla ruchu samochodowego, ograniczając związane z nim uciążliwości (nadmierny popyt na miejsca do parkowania, zanieczyszczenie powietrza, hałas itp.). Optymalnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której infrastruktura rowerowa pozwala na pokonanie danej trasy krótszą drogą niż samochodem. Takie własne rozwiązanie zapewniłoby udostępnienie drogi dla rowerów w linii Dereniowa-Romera między Herbsta a Ciszewskiego.