Wytłuszczenia fragmentów uzasadnień dodane przez redakcję. Trzeci tekst zawiera ostateczne postanowienie administracyjne w tej sprawie wydane w II instancji.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanawia o konieczności rozbiórki

PINB/IIIOT/DO/7353/2255/08

Warszawa, dnia 18 czerwca 2008r.

POSTANOWIENIE NR IIIOT/155/2008

Na podstawie art. 65 § 1 i art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego

Przekazuję

Wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze [zobacz >>>] dotyczący ...tymczasowych parkingów w pasie drogowym ulicy Rudnickiego w Warszawie z warunkami określonymi w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu... do Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.

Uzasadnienie

W dniu 3 marca 2008r (data wpływu do kancelarii PINB) wpłynął do tutejszego Inspektoratu wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze dotyczący ...przeprowadzenie kontroli zgodności wybudowania tymczasowych parkingów w pasie drogowym ulicy Rudnickiego w Warszawie z warunkami określonymi w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

Po wnikliwej analizie dokumentów nadesłanych z Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego stwierdzono, iż: Decyzją nr 287/2000 [zobacz >>>] z dnia 6 grudnia 2000r Burmistrza Gminy Warszawa - Bielany zatwierdzono projekt tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych wraz z ogrodzeniem usytuowanego w pasie drogowym przy ul. Rudnickiego róg ul. Kochanowskiego oraz udzielono pozwolenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na budowę tymczasowego parkingu na okres do dnia 30.04.2002 r.

W takim zatem wypadku zgodnie z linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 5 września 1988r NSA IV SA. 644/88 obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego wzniesionego na czas oznaczony powstaje z chwilą upływu terminu określonego w pozwoleniu na jego budowę - i to z mocy tego właśnie pozwolenia

Wobec powyższego przesyła się wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze wraz z przesłanymi nam aktami sprawy do Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie:
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem PINB dla m.st. Warszawy, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Kierownik III Oddziału Terenowego
Stanisława Poboży

WSM wnosi o uchylenie

ZNI/6911/637/08

Warszawa, dnia 30.06.2008r

Do: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Dot. Postanowienia Nr IIIOT/155/2008 z dnia 18.06.2008r

W związku z wydanym postanowieniem Nr IIIOT/155/2008 z dnia 18.06.2008r przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Prosi o uchylenie przedmiotowego postanowienia, wstrzymanie czynności egzekucyjnych i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Od 1.01.2001r. teren przy ul. Rudnickiego jest dzierżawiony od Zarządu Dróg Miejskich na podstawie okresowych umów i jest wykorzystywany na dwa parkingi dla 105 samochodów osobowych należących do członków naszej Spółdzielni. Ponieważ na terenie Osiedla Piaski występuje duży deficyt miejsc parkingowych, każdy teren wykorzystany na parking w znaczący sposób poprawia sytuację. Spółdzielnia nie posiada terenu, który mógłby zostać wykorzystany na parking.

Wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze ma na celu wybudowanie ścieżki rowerowej na miejscu istniejących parkingów. W trakcie modernizacji chodników wzdłuż ulicy Rudnickiego wykonano ścieżkę rowerową, tyle że po drugiej stronie ulicy niż życzy sobie Stowarzyszenie. Ścieżka ta została zrealizowana przez władze Dzielnicy Bielany i całkowicie zaspokaja potrzeby rowerzystów korzystających z ulicy Rudnickiego.

Prosimy o ponowne rozpatrzenie sprawy, biorąc pod uwagę nie tylko względy formalno-prawne, ale również interes mieszkańców osiedla.

Z poważaniem

mgr Kazimiera Szerszeniewska
Prezes Zarządu

mgr inż. Jerzy Krzemiński
Z-ca Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów

Do wiadomości:
1. Delegatura Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Bielany
2. Adm. Os. WSM PIASKI w/m

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdza konieczność rozbiórki

WINB.WOP.KP.7144/957/08

23 lipca 2008

POSTANOWIENIE NR 1255/08

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane po rozpatrzeniu zażalenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na [w/w] postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy Nr IIIOT/155/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. (...)

utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2008 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy wpłynął wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze dotyczący przeprowadzenia kontroli zgodności wybudowania tymczasowego parkingu w pasie drogowym ul. Rudnickiego w Warszawie z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po przeanalizowaniu akt przedmiotowej sprawy powiatowy organ nadzoru budowlanego postanowieniem Nr IIIOT/155/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. przekazał sprawę do Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany uznając, że z uwagi na konieczność dokonania rozbiórki przedmiotowego parkingu sprawa należy do właściwości tegoż podmiotu.

Zażalenie na w/w postanowienie wniósł inwestor - Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - wnosząc o jego uchylenie i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rozpatrując całość akt sprawy stwierdzam, co następuje:

Decyzją Nr 287/2000 z dnia 6 grudnia 2000 r. Burmistrz Gminy Warszawa - Bielany zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozwolenia na budowę tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych wraz z ogrodzeniem, usytuowanego w pasie drogowym o powierzchni 1200 m2 przy ul. Rudnickiego róg ul. Kochanowskiego w Warszawie.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja miała polegać na budowie parkingu tymczasowego - do 3 lat - a dokładnie na okres budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 12-14, pozwolenie na budowę zostało wydane na okres do dnia 30 kwietnia 2002 r.

Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego wzniesionego na czas oznaczony powstaje z chwilą upływu terminu określonego w pozwoleniu na jego budowę, z mocy tego właśnie pozwolenia. Podkreślić przy tym należy, że jest nie tylko zbędne, lecz także niedopuszczalne wydawanie odrębnej decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu wzniesionego na czas oznaczony, gdyż ta dotyczyłaby materii już rozstrzygniętej decyzją o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego.

Z treści wniosku Stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dnia 28 lutego 2008 r. wynika, że przedmiotowy parking jest w dalszym ciągu użytkowany.

Wobec powyższego zasadnym jest przekazanie w trybie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w/w wniosku do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem nadania stosownego biegu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie: Strona może w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o ile określi, że postanowienie narusza prawo bądź jej interes prawny. Skargę należy wnieść w dwóch egzemplarzach, ze wskazaniem numeru zaskarżonego postanowienia i daty jego wydania. Od skargi pobierany jest wpis, którego wysokość określi Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Adam Jędras
Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Otrzymują:
1. Urząd m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Delegatura w Dzielnicy Bielany
2. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa
3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze ul. Nowogrodzka 46 lok. 6 00-695 Warszawa
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy + akta pierwszej instancji
5. a/a

A Zarząd Dzielnicy uważa inaczej

[zobacz >>>]