Sukces!

Sejm uchwalił projekt rowerowych zmian w Prawie o ruchu drogowym. Przyjął także poprawkę uchylającą niesławny art. 33 ust. 4 (zakaz wjeżdżania pod nadjeżdżający pojazd). Nowelizacja skreśla większość tego typu dyskryminujących zapisów, eliminuje niezgodność z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym oraz dostosowuje polskie prawo do rozwoju rynku rowerowego, legalizując przyczepki dziecięce oraz wspomaganie elektryczne. Co więcej, nowelizacja wprowadza definicje pasa i śluzy rowerowej, co w przyszłości ułatwi tworzenie rozwiązań rowerowych na jezdni. [zobacz >>>]

To duży sukces organizacji zrzeszonych w sieci „Miasta dla rowerów”, które nie tylko przygotowały projekt zmian [zobacz >>>], ale też przez lata cierpliwie tłumaczyły ich potrzebę i znaczenie, stosując urozmaicone formy edukacji [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. To także triumf zdrowego rozsądku nad skompromitowaną [zobacz >>>] filozofią poprawy bezpieczeństwa przez ograniczanie praw słabszych uczestników ruchu [zobacz >>>]. Szczególne podziękowania należą się jednak posłance Ewie Wolak, szefowej Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej [zobacz >>>], która od początku pilotowała projekt przez meandry sejmowych korytarzy [zobacz >>>].

Tak to się zaczęło - posłanka Ewa Wolak wita rowerzystów zjeżdżających na pierwsze spotkanie Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej.

Przed nami następny etap - Senat.

Stenogram z trzeciego czytania

Sprawozdanie Stenograficzne z 85 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (kadencja VI) w dniu 25 lutego 2011 r. (trzeci dzień obrad) - punkt 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Marszałek:

[...]

Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Stanisława Żmijana oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki.

W związku z tym Sejm ponownie skierował projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 3849-A.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Stanisława Żmijana.

Poseł Sprawozdawca Stanisław Żmijan:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania projektu ustawy, nad którym procedujemy, zostało zgłoszonych sześć poprawek. Jedna poprawka ma charakter merytoryczny, pozostałych pięć – charakter redakcyjno-legislacyjny.

Komisja Infrastruktury na posiedzeniu 23 lutego rozpatrzyła zgłoszone poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich sześciu, przy czym proponuje, aby nad poprawkami redakcyjno-legislacyjnymi głosować łącznie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Przechodzimy do głosowania.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 3849.

Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

W poprawce 1. do art. 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym wnioskodawcy proponują uchylić ust. 4.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 1., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 418 posłów. Wszyscy głosowali za.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

W poprawkach od 2. do 6. do art. 2 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o kierujących pojazdami wnioskodawcy proponują zmiany o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od 2. do 6., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 416 posłów. Za głosowało 415 posłów, przeciw głosował 1 poseł. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 415 posłów. Za głosowało 278 posłów, nikt nie głosował przeciw, 137 osób wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

[...]

Zobacz także

Uchwalony projekt - sprawozdanie komisji (druk sejmowy 3849): PDF, 171 kB; poprawki (druk sejmowy 3849-A): PDF, 180 kB.

Tekst ujednolicony (projektu zmian, nie ustawy): orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/2771_u.htm

Wyniki głosowania: orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&85&29

Pełny stenogram: orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/44BD0CC49B436590C1257842005E1CC0/$file/85_c_ksiazka.pdf