Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Zielone Mazowsze i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w szczególności osoby odbywające w ten sposób zastępczą służbę wojskową.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9

Stowarzyszenie nie ma prawa do:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej "osobami bliskimi");

2. przekazywania swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich (chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego);

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe.

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 10

Do celów Stowarzyszenia należy:

1. Propagowanie idei proekologicznych, wegetariańskich, wolnościowych, pacyfistycznych i praw człowieka.

2. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

3. Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego.

4. Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii.

5. Przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska.

6. Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

7. Ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź historycznych.

8. Ochrona praw konsumentów.

9. Pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych.

10. Organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

11. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa młodzieży i bezrobotnych.

§ 11

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) Prowadzenie różnorodnych form edukacji ekologicznej.

2) Prowadzenie centrum ekologicznego wraz ze schroniskiem młodzieżowym.

3) Prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych, wydawnictw.

4) Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi), kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

5) Podejmowanie działań na rzecz transportu publicznego, energetyki odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz zagospodarowania i redukcji odpadów

6) Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.

7) Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.

8) Przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej.

9) Współpracę z innymi stowarzyszeniami, a także fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, ośrodkami naukowymi, administracją państwową i samorządową.

10) Podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań służących wypełnianiu celów statutowych.

2. W zakres działalności nieodpłatnej, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępach 6, 7, 9, 10.

3. W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w ustępach 1, 2, 3, 4, 5, 8.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16-letnia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

Członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 16

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający posiada prawo określone w § 14 pkt 3 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

3. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, po uprzednim upomnieniu.

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

5. Nadawanie godności członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. W razie prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe traci on stanowisko co ma skutek równoznaczny z ustąpieniem z zajmowanego stanowiska.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz określanie jego obowiązków i odpowiedzialności.

3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.

4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

6. Zwoływanie Walnych Zebrań.

7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

9. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia lub podległości służbowej;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członek Komisji Rewizyjnej traci stanowisko co ma skutek równoznaczny z ustąpieniem z zajmowanego stanowiska w razie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

b) wejścia w związek małżeński, wspólne pożycie, stosunek pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia lub podległości służbowej z którymkolwiek z członków Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania.

4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

c) wpływy z działalności statutowej,

d) wpływy z działalności gospodarczej, w tym inwestycyjnej na rynku papierów wartościowych.

Rozdział VI - Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 29

1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa i dowolnego innego członka Zarządu.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest:

a) dowolny członek Zarządu;

b) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu;

c) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez dwóch członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne proekologiczne cele.