(projekt - wersja robocza)

Śródmieście

Wnioskujemy o właczenie do terenów ZP1 następujących obszarów:

- Skwer Batalionu AK Zaremba na rogu ul. Poznańskiej i Wspólnej.

- Część istniejącego parku przy ul. Świętokrzyskiej przy Emilii Plater pomiędzy ul. Emilii Plater i terenem objętym strefą ZP1.

- Skwer pośrodku pl. Grzybowskiego.

- Obszar wewnątrz zachodniego ślimaka zjazdowego z wiaduktu przy dworcu Gdańskim na ul. Słomińskiego.

- Obszar klasztoru Sióstr Szarytek pod Skarpą Warszawską (pomiędzy ul. Tamka i al. 3 Maja) wraz z działką narożną na rogu ul. Tamka i Kruczkowskiego.

- Skwer przy Rondzie de Gaulla pomiędzy ul. Smolną, Nowym Światem, al. Jerozolimskimi, budynkiem Tango.

- Istniejący zieleniec u zbiegu ul. Tamka i Świętokrzyskiej (przy liceum im. Dąbrowskiego).

- Skwery kapitana Cubryny i Tadeusza Kahla (obszar UN12).

Bielany

Wnioskujemy o zmniejszenie obszaru U20 o połowę i zakwalifikowanie jego północnej części do obszarów ZP1. Pozostałą część wnioskujemy o objęcie wymogiem zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej. Obszar ten w Planie Zagospodarowania z 1992 r. był chroniony rygorystycznymi zapisami jako istotna część systemu przyrodniczego. Zapisy w projekcie studium stanowią zmniejszenie ochrony przyrody tego terenu.

Wnioskujemy o objęcie wymogiem zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej terenów U.12, US.12, M.12 - rejon ul. Powązkowskiej i torów kolejowych.

Wnioskujemy o właczenie do terenów ZP1 następujących obszarów:

- Obszar starego kościoła na Wawrzyszewie - teren ograniczony ulicami: Wólczyńska – Czechowa – Horacego – Petofiego;

- Tereny zielone osiedla Chomiczówka – zielona centralna enklawa otoczona blokami ulic Conrada, Nerudy, Aspekt.

Mokotów

Wnioskujemy o właczenie do terenów ZP1 następujących obszarów:

- Teren ogródków działkowych pomiędzy Skarpą Warszawską , ul. Sikorskiego i terenem fortu przy ul. Idzikowskiego -bez terenu oznaczonego jako M1.30 US.12 i U.30). Obszar ten w Planie Zagospodarowania z 1992 r. był chroniony rygorystycznymi zapisami jako istotna część systemu przyrodniczego. Zapisy w projekcie studium stanowią zmniejszenie ochrony przyrody tego terenu.

- Teren ogródków działkowych pomiędzy al. Żwirki i Wigury, a torami linii kolejowej na Radom (obszar oznaczony jako U.12) – z wyjątkiem terenu już zabudowanego zespołem Wiśniowy Business Park.

Wnioskujemy o włączenie do terenów ZP2 terenu ośrodka sportowego na pólnoc od ul. Racławickiej w rejonie Żwirki i Wigury ( w projekcie studium oznaczony jako U.12). Obecnie są to obiekty sportowe w dużej części porośnięte cenną zielenią o dużym znaczeniu dla systemu przyrodniczego i systemu regeneracji powietrza w mieście.

Wnioskujemy o objęcie wymogiem zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej na terenach ograniczonych ul. Witosa, Beethovena i Sobieskiego. Tereny te obecnie są w całości biologicznie czynne, niezabudowane i stanowią dużą wartość dla systemu przyrodniczego w mieście.

Ochota

Wnioskujemy o objęcie wymogiem zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej terenu fortu Szczęśliwice - aż do projektowanej trasy N-S. Tereny te obecnie są prawie w całości biologicznie czynne i niezabudowane, i stanowią dużą wartość dla systemu przyrodniczego w mieście.

Wnioskujemy o objęcie wymogiem zachowania 80% powierzchni biologicznie czynnej na terenach ograniczonych ul. Sasanki, Żwirki i Wigury , fortem Zbarż, linią kolejową do Radomia. (U.12) Tereny te obecnie są w znacznej części biologicznie czynne i niezabudowane, stanowią dużą wartość dla systemu przyrodniczego i systemu regeneracji powietrza w mieście.

Kabaty

Wnosimy o lepszą ochronę Lasu Kabackiego w rejonie Kabat poprzez wzmocnienie ochrony strefy buforowej w następujący sposób:

1. Zakwalifikowanie obszaru w czworokącie pomiędzy granicą rezerwatu Las Kabacki, ul. Relaksową, drogą nieutwardzoną na przedłużeniu ul. Koźlaków i granicą stacji techniczno – postojowej metra - do obszarów ZP1, a części tego terenu porośniętej lasem - do obszarów ZL.

2. Zakwalifikowanie obszaru w czworokącie pomiędzy ul. Kabacką, granicą stacji techniczno - postojowej metra, drogą nieutwardzoną na przedłużeniu ul. Koźlaków i ul. Nowoursynowską - do obszarów ZP2.

Rezerwat przyrody Las Kabacki, bardzo ważny dla warunków życia ponad 100 tysięcy mieszkańców Ursynowa wymaga starannej ochrony - także przed nadmierną eksploatacją ze strony tychże mieszkańców. Dlatego też istotne jest stworzenie na jego przedpolu strefy buforowej, mogącej dostarczyć mieszkańcom rekreacji, bez nadmiernej ingerencji w sam rezerwat.

Przestrzeń buforowa winna być zagospodarowana w sposób umożliwiający obsłużenie funkcji sportu i rekreacji dla znacznej liczby mieszkańców. Zasadą zagospodarowania tego terenu powinno być stopniowanie - od strony rezerwatu najwyższa ochrona przyrody, od strony osiedli mieszkaniowych tereny rekreacyjne, np. trawiaste boiska, terenowe urządzenia sportowe itp. Na terenie za ul. Kabacką pomiędzy supermarketem Tesco i al. KEN - obiekty usług sportu - przewidziane już w studium - stanowiące zaplecze dla postulowanych terenów rekreacji. Obecnie tereny te nie są zabudowane - i należy je w przyszłości ochronić przed zabudową.

Wawer

Wnioskujemy o objęcie wymogiem zachowania 60% powierzchni biologicznie czynnej:

- Terenu ograniczonego ulicami: Mrówcza - Panny Wodnej - Patriotów - Klimatyczna. Tereny te obecnie są w dużym stopniu pokryte zielenią, która powinna podlegać ochronie.

- Terenu ograniczonego ulicami: Wisełki - Patriotów - Wilgi - teren ZP1. Tereny te obecnie są w dużym stopniu pokryte zielenią, która powinna podlegać ochronie.