...czyli ciąg dalszy kłamstewek Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych ws. projektu Trasy Mostu Północnego od Marymonckiej do węzła Młociny. Tydzień po zwołanym na łapu-capu spotkaniu 20.08.2009, ZMID przesłał notatkę, rzekomo zawierającą ustalenia ze spotkania. Problem w tym, że inni uczestnicy spotkania nie przypominają sobie, żeby takie właśnie ustalenia były podejmowane... Fakt, że ZMID posunął się do fałszowania protokołów ze spotkań, odbieramy jako gest rozpaczy, wynikający z braku jakichkolwiek argumentów merytorycznych.

Poniżej zamieszczamy treść notatki ZMID, dość obszerne sprostowanie Zielone Mazowsza i krótkie, ale treściwe sprostowanie Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Notatka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Warszawa, dnia 25.08.2009 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

Spisana na naradzie w sprawie wyjaśnienia uwag Inżyniera Ruchu zawartych w opiniach komunikacyjnych z dnia 11.08.2009 r. i 15.06.2009 r. i dotyczących projektu drogowego budowy Trasy Mostu Płn. odc. Młociny - Pułkowa

Obecni

Wg załączonej listy obecności.

Przebieg spotkania

1. Spotkanie otworzyła Dyrektor ZMID Pani Anna Piotrowska

2. Projektant, Edward Kowalczyk przedstawił prezentację, podczas której omówił:

- treść zasadniczych uwag zawartych w opinii komunikacyjnej UM Biura Drogownictwa Inżyniera Ruchu z dnia 11.08.2009 r., w szczególności:

a) warunek doprojektowania drogi dla rowerów w pasie TMPłn,

b) włączenie drogi dla rowerów w ul. AK Kampinos za ul. Encyklopedyczną

c) bezpośrednie dojście do przystanku autobusowego w kierunku węzła Młociny przy ul. Encyklopedycznej,

d) wyjaśniono wątpliwości dotyczące informacji zawartych w piśmie Tr. Gd. PD-DIZP/35/23/03/3337/2009

e) wyjaśnienia uwag z Notatki służbowej Biura Drogownictwa z dnia 26.03.2009

- treść zasadniczych uwag zawartych w opinii komunikacyjnej UM Biura Drogownictwa Inżyniera Ruchu z dnia 15.06.2009 r., w szczególności:

a) warunek przedstawienia analizy przepustowości z obliczeniami dla wszystkich elementów trasy oraz wykonać analizę przepustowości związaną z likwidacją węzła Encyklopedyczna,

b) warunek: z uwagi na etapowe zakończenie trasy w rejonie węzła Młociny przedstawią wpływ ruchu związanego z TMPłn. na istniejący układ drogowy Dzielnicy Bielany.

Odbyła się dyskusja, w wyniku której sformułowano i przyjęto następujące ustalenia wnioski:

1. warunek Inż. Ruchu doprojektowania drogi dla rowerów w pasie TMPłn. zamienia się na wskazanie w opracowywanym projekcie docelowej lokalizacji ścieżki rowerowej po płd. stronie Trasy na odcinku od ul. Encyklopedycznej do ul. Kasprowicza na etapie docelowym tj. rozbudowy węzła Młociny jako rozwiązanie wielopoziomowe,

2. włączenie drogi dla rowerów w ul. AK Kampinos za ul. Encyklopedyczną zostaje ujęte w opracowywanym obecnie projekcie,

3. wyjaśniono, że bezpośrednie dojście do przystanku autobusowego w kierunku węzła Młociny przy ul. Encyklopedycznej jest ujęte w obecnie opracowywanym projekcie,

4. warunek przedstawienia analizy przepustowości obliczeniami dla wszystkich elementów trasy oraz wykonania analizy przepustowości związanej z likwidacją węzła Encyklopedyczna - wymaganie to nie dotyczy obecnego etapu projektu Trasy i zostanie rozwiązane przez Biuro Drogownictwa w porozumieniu ze ZMID w innym trybie,

5. warunek: z uwagi na etapowe zakończenie trasy w rejonie węzła Młociny przedstawić wpływ ruchu związanego z TMPłn. na istniejący układ drogowy Dzielnicy Bielany- wymaganie to nie dotyczy obecnego etapu projektu Trasy i zostanie rozwiązane staraniem Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Na tym notatkę zakończono.

Protokółowała: Elżbieta Kończykowska

Sprostowanie Zielonego Mazowsza

Warszawa, 14 września 2009.

Do: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Stowarzyszenie ,,Zielone Mazowsze'' nie akceptuje treści przekazanej ,,Notatki Służbowej'' z 20.08.2009 r. z powodu istotnych braków i niezgodności z faktycznym przebiegiem spotkania. Nadużyciem jest stwierdzenie, jakoby przyjęto następujące ustalenia i wnioski. W formie bezosobowej, bez wskazania, kto je przyjął, sugeruje ono, że dokonali tego wspólnie wszyscy wpisani na załączoną listę obecności, co nie jest prawdą.

W notatce pominięto, że Stowarzyszenie wyraźnie i w całości podtrzymało dotychczasowe wnioski (w tym pisemnie, w przesłanym do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych faksie) oraz poparło je szeregiem argumentów. Stowarzyszenie niezmiennie pozostaje na stanowisku, że konieczna jest budowa drogi dla rowerów razem z budową Trasy Mostu Północnego.

Argumenty Stowarzyszenia uzasadniające te stanowisko i odwołujące się do literatury technicznej na temat projektowania infrastruktury rowerowej dyr. Piotrowska zbyła stwierdzeniem, że nie widzi potrzeby zapoznawania się z literaturą, bo literaturę czytała na studiach... w latach 70. ub. w. Jeden z uczestników wtrącił wówczas delikatnie, że od tego czasu myśl techniczna trochę się przecież rozwinęła. Trudno się dziwić, że wzmianka o tej kompromitującej wypowiedzi dyr. Piotrowskiej nie znalazła się w ,,Notatce Służbowej''. Mogłoby to źle wpłynąć na autorytet osoby zajmującej stanowisko kluczowe dla inwestycji drogowych stolicy kraju i sugerować przyczyny tak wielu poważnych zastrzeżeń do efektów pracy ZMID. Czy ktokolwiek z nas zgodziłby się na leczenie zębów u dentysty bazującego na wiedzy sprzed 30 lat? Albo na naprawę komputera przez elektromontera, który swą edukację zakończył na lampach elektronowych i nie słyszał o istnieniu tranzystora?

Pominięto postulat przybliżenia zatok autobusowych w ciągu TMP do ulicy Encyklopedycznej.

Pominięto postulat, aby zaniechać wykonania ,,wjazdu w las'' z planowanego odcinka ul. Encyklopedycznej na wschód jako niczym nie uzasadnionego i zwiększającego koszty realizacji, a przy tym tworzącego dodatkowe utrudnienia dla ruchu rowerów.

Warto także zauważyć, że spotkanie istotnie otworzyła dyrektor Anna Piotrowska, ale zanim to zrobiła, kazała na siebie czekać zaproszonym przez 15 minut. Nie omieszkała jednak potem zganić jednego z uczestników za (jej zdaniem) zachowane niegodne urzędnika.

Podsumowując, stwierdzamy że zapisy zatytułowane jako ,,Notatka Służbowa Spisana na naradzie...'' są nierzetelne, wybiórcze i nie stanowią notatki ze spotkania, lecz własne, subiektywne stanowisko ZMID. Odrzucamy ten dokument w całości i wnosimy o wyjaśnienie, jaki był cel zapraszania na spotkanie naszego Stowarzyszenia, skoro mimo licznych uwag do projektu i jednoznacznego wyrażenia stanowiska na temat forsowanych przez ZMID rozwiązań nie znalazło to żadnego odbicia w ,,Notatce''.

Jeszcze parę zdań komentarza

Nie zamierzamy wdawać się w ocenę takiego postępowania na tle dobrych obyczajów, bo każdy człowiek na poziomie bez trudu dokona jej sam. Zwracamy tylko uwagę, że ZMID postawił pod znakiem zapytania sens uczestnictwa organizacji społecznych w kolejnych organizowanych (i ręcznie sterowanych) przez siebie spotkaniach i konsultacjach. Jeżeli pracownicy tej instytucji (z dyrektorką na czele) zamierzają uzurpować sobie prawo do jednostronnego formułowania ustaleń i cenzurowania przebiegu dyskusji, to z punktu widzenia Stowarzyszenia taka współpraca staje się bezprzedmiotowa. Nie zamierzamy tracić prywatnego czasu na legitymizowanie samowoli dyrekcji ZMID.

Na koniec stawiamy pytanie, w jaki sposób dyrekcja ZMID zamierza dopełniać obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych, nakładanego zarówno przez prawo lokalne, jak i unijne. Może w tym celu również sięgnie do bogatych doświadczeń i zwyczajów z lat 1970? Odkurzy się slogan Program ZMID programem narodu i z łatwością uzyska 99,7% poparcia społecznego dla każdego projektu o dowolnej liczbie wad. Tylko na kogo wówczas zwali winę za opóźnienia?

Sprostowanie Biura Drogownictwa i Komunikacji

Warszawa, 24 września 2009 r.

Do: Pani Anna Piotrowska, Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Dot.: pisma ZMID/DIPE/0717/942/2009 z dnia 25.08.2009 r.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji podtrzymuje opinię o konieczności poprowadzenia drogi rowerowej w pasie drogowym Trasy Mostu Północnego na odcinku ul. Encyklopedyczna – Węzeł Młociny, wyrażonej uprzednio w Opinii do projektu z dn. 10 sierpnia 2009 r., pkt. 1. Sformułowanie z notatki służbowej z dnia 20.08.2009 r. jest nieprecyzyjne i w opinii Biura Drogownictwa i Komunikacji powinno brzmieć w sposób następujący: W pasie Trasy Mostu Północnego na odcinku ul. Encyklopedyczna – Węzeł Młociny należy doprojektować ścieżkę rowerową.

Brak ścieżki rowerowej na w/w odcinku Trasy Mostu Północnego jest sprzeczny z wytycznymi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 roku.

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

Mieczysław Reksnis

Do wiadomości:

1. Transprojekt Gdański, ul. Partyzantów 72A, 00-695 Warszawa

2. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46/6, 00-695 Warszawa

3. P. Karolina Malczyk, Doradca Prezydenta Warszawy ds. Społecznych

4. BDiK-IR