Ciągłość pasa zieleni przerwał prowizoryczny istniejący parking o nawierzchni nieutwardzonej w pasie drogowym Perzyńskiego, który powinien zostać na odcinku ok. 50m zastąpiony zadrzewieniem. Aby zachować zbliżoną liczbę miejsc parkingowych, można wyznaczyć pas parkowania równoległego na Perzyńskiego.