Pismo ZM-16-0712-01-RB z 4 XI 2016 r.

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Nawiązując do projektów budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Andersa, Tamka, Starzyńskiego i al. Jana Pawła II, chciałbym wyrazić poparcie dla ich realizacji. Pozytywnie oceniamy zwłaszcza inicjatywy bardziej efektywnego zagospodarowania przestrzeni jezdni na Tamce/Zajęczej i w alei Jana Pawła II. Poniżej przekazuję uwagi do projektów:

1. Andersa i Bonifraterska

1.1. Bonifraterska (odc. Sapieżyńska-Międzyparkowa)

a) Na wlocie Konwiktorskiej azyl dla pieszych ma szerokość 1,9 metra, a pasy ruchu obok 3,4 m (zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny). Należy poszerzyć azyl, a zwęzić pas(y) ruchu do 3,0-3,25 m.

b) Na wylocie Muranowskiej szerokość pasów ruchu powinna zostać ograniczona do 3,0m, tak by skrócić przejście dla pieszych do minimum. Samo przejście powinno zaś zostać dosunięte do skrzyżowania, a chodnik między jezdniami wyprostowany, tak jak na sąsiednim skrzyżowaniu z Andersa.

c) Jeżeli planowana jest budowa drogi dla rowerów w ciągu Konwiktorska, Muranowska, Stawki, wskazane byłoby ujęcie od razu w projekcie odcinka na Muranowskiej, wraz z przejazdem przez Bonifraterską.

d) Wskazane byłoby wyposażenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z Międzyparkową w azyl.

1.2. Andersa (odc. Dawidowskiego-Nowolipki)

e) Zakończenie pasa rowerowego na ul. Dawidowskiego nie uwzględnia relacji zachód->północ, w której promień skrętu wynosi 1m.

f) Łuk skrętu przed przejazdem przez Dawidowskiego powinien zostać złagodzony. Można rozważyć wykonanie wyniesionego przejazdu.

g) Droga dla rowerów, przynajmniej na odcinku Stawki-Anielewicza, nie powinna zostać wytyczona kosztem zieleni w sytuacji, gdy obok znajduje się przewymiarowana jezdnia. Takie rozwiązanie obniża odporność na gwałtowne opady, jak też sprzyja niebezpiecznym zachowaniom na jezdni. Miejsca parkingowe powinny zostać przeniesione na jezdnię oraz oddzielone słupkami od wąskiego chodnika i drogi dla rowerów w miejscu aktualnego pasa do parkowania.

Alternatywnie, w przypadku pozostawienie drogi dla rowerów w obecnej lokalizacji, miejsca parkingowe powinny zostać przeniesione na jezdnię, a obszar obecnych miejsc parkingowych powinien zostać zasiany trawą. Nie wpływa to na odwodnienie jezdni, jako że odpływy i tak znajdują się poza linią obecnego pasa do parkowania.

h) Na południowo-zachodnim narożniku Stawek i Andersa droga dla rowerów jest niepotrzebnie slalomuje. Nie ma potrzeby dwukrotnego odginania drogi dla rowerów przy przejeździe poprzecznym, tym bardziej że zmniejsza to powierzchnię na kumulację rowerzystów oczekujących na przejazd na wschód.

i) Przejście dla pieszych na wysokości ul. Andersa 23 powinno zostać wyposażone w azyl lub chodnik powinien zostać poszerzony o szerokość pasu do parkowania. Przejście powinno też zostać wyposażone w pełnowymiarowy (min. 2,0m) azyl między jezdnią a torowiskiem.

j) Zakończenie na ulicy Nowolipki powinno uwzględniać rondo i przejście dla pieszych przez ul. Andersa. Ułatwi to zarówno ruch pieszy, jak i wjazd na drogę rowerową w relacji południe->północ.

k) W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, pasy ruchu na wylotach ul. Świętojerskiej należy zwęzić do 3,0 metrów, a chodnik odpowiednio poszerzony w postaci „ucha Myszki Miki” obejmującego przejście dla pieszych. W celu dostosowania liczby pasów ruchu na wlocie do tej na wylocie skrzyżowania, jeden z pasów ruchu na każdym z wlotów powinien zostać przeznaczony na pas tylko do prawo- lub lewoskrętu, w zależności od natężeń ruchu. W przypadku niewielkich natężeń ruchu, nie uzasadniających wydzielenia dodatkowego pasa do skrętu, przejścia i przejazdy powinny zostać wyposażone w azyle.

2. Tamka / Zajęcza

a) Skośne miejsca postojowe przed Tamką 6/8 powinny zostać przeniesione częściowo na jezdnię i odgrodzone słupkami od chodnika na linii granicy trawnika od strony budynków. Przed Tamką 4 zamiast znaków B-36 z tabliczką holowania powinny zostać zamontowane słupki. Przed Tamką 1a należy sprawdzić, czy szerokość chodnika pozostałego po wyznaczeniu miejsc parkingowych nie wynosi mniej niż 1,6 metra. W razie potrzeby można je częściowo przenieść na jezdnię.

Miejsca parkingowe przed Tamką 6/8 mogą też zostać przeniesione w całości na jezdnię i zamienione na równoległe, co umożliwi wygospodarowanie większej ilości przestrzeni na drzewa. Analogicznie na jezdnię powinny zostać przeniesione miejsca po południowej stronie ulicy od ul. Dobrej do Tamki 1A.

b) Na skrzyżowaniu Tamki z Wybrzeżem Kościuszkowskim pas rowerowy powinien umożliwiać kontynuację jazdy na wprost jezdnią, tak jak na skrzyżowaniu ze Smulikowskiego. W relacji na wprost, pas rowerowy powinien biec dalej jezdnią, umożliwiając wjazd na ciąg pieszo-rowerowy za przystankiem.

c) Wskazane byłoby zabezpieczenie słupkami południowego chodnika wzdłuż Zajęczej na odcinku Dobra-Topiel. Nielegalnie parkujące samochody mogą skłaniać do ich omijania pasem rowerowym.

d) Na skrzyżowaniu Zajęczej z Topiel wskazane byłoby oznakowanie na czerwono przejazdu rowerowego na wprost, by uczulić kierowców skręcających w prawo, w poprzek toru jazdy rowerzystów.

e) Po jednej ze stron skrzyżowania Tamki z Solec azyl powinien zostać wykorzystany do wyznaczenia przejścia dla pieszych w linii ul. Solec.

f) Wylot Dobrej na skrzyżowaniu z Tamką powinien zostać zwężony do dwóch pasów ruchu, zgodną z liczbą pasów, z których można nań wjechać. Powinno to pozwolić na skrócenie przejścia dla pieszych. W przypadku poszerzenia chodnika od strony zachodniej, powinno to też ułatwić prawoskręt autobusów w relacji Dobra->Tamka, umożliwiając wydłużenie pasa do lewoskrętu w relacji Tamka->Dobra.

g) Przejście dla pieszych przez Zajęczą na skrzyżowaniu z Dobrą powinno zostać skrócone o szerokość powierzchni wyłączonej z ruchu, analogicznie do przejścia przy Wybrzeżu Kościuszkowskim.

h) Pasy ruchu na Zajęczej między Wybrzeżem Kościuszkowskim a Dobrą powinny zostać zwężone, tak by możliwe było wydzielenie miejsc do parkowania w całości na jezdni na całej długości odcinka.

i) Należy rozważyć celowość utrzymywania wydzielonego pasa do lewoskrętu na ul. Dobrej przy skrzyżowaniu z Zajęczą. Rezygnacja z niego pozwoliłaby na przeniesienie miejsc do parkowania na jezdnię z chodnika, wąskiego zwłaszcza po zachodniej stronie ulicy.

Dodatkowo, w przypadku wyjścia poza zmiany organizacji ruchu:

a) Na skrzyżowaniu Tamki z Solec obok śluzy rowerowej na projekcie narysowane są słupki U-5a, a za nimi pod kątem ostrym zaczynają się pasy ogólne do skrętu w lewo. Należy rozważyć złagodzenie skosów i wybudowanie trawników, które mogłyby być zasilane wodą deszczową spływającą Tamką.

b) Wskazane byłoby wyznaczenie trawników i zasadzenie drzew/krzewów przed budynkami Tamka 16 i 17.

c) Wyspę na skrzyżowaniu Tamki i Dobrej należałoby zamienić na trawnik i poszerzyć chodnik na wysokości przyległego przejścia dla pieszych. Analogicznie poszerzony powinien zostać chodnik na skrzyżowaniu Zajęczej i Wybrzeża Kościuszkowskiego.

d) Na trawnikach przy Zajęczej na wysokości Elektrycznej powinny zostać posadzone drzewa i krzewy.

e) Miejsca parkingowe lub ich części pozostałe na chodniku powinny być przenoszone do zatok postojowych, zgodnie z wytycznymi projektowania i wykonywania dla rozwoju ruchu pieszego w Warszawie (Zarządzenie nr 1539/2016, zał. nr 2, str. 20).

f) Na skrzyżowaniu Dobrej z Zajęczą powinno zostać wyznaczone czwarte przejście dla pieszych.

3. Starzyńskiego (odc. Namysłowska-11 Listopada)

a) Zakończenie drogi dla rowerów od strony wschodniej powinno uwzględniać możliwość dalszej jazdy na wprost (bezpośrednie włączenie w prawy pas ruchu rozpoczynający się za przejściem dla pieszych).

b) Na rysunku nie oznaczono wiaty przystankowej.

4. al. Jana Pawła II (odc. Rondo "Radosława" - al. Solidarności)

a) Wylot z ronda „Radosława” powinien zostać zwężony do dwóch pasów ruchu. Trzeci pas ruchu (do zawracania) powinien zaczynać się za ul. Dziką. Poza poprawą bezpieczeństwa i płynności ruchu (skróceniem czasów ewakuacji), pozwoli to na wyprostowanie chodnika i drogi rowerowej na przejściu przez Dziką.

W przypadku pozostawienia trzypasmowego wlotu, prawy pas powinien służyć tylko do prawoskrętu w ul. Dziką, a lewy pas do zawracania zaczynać się za skrzyżowaniem z tą ulicą. Takie rozwiązanie również pozwoli na wyprostowanie chodnika i DDR oraz skrócenie jednego przejścia dla pieszych.

b) Dojście do przystanków Stawki 05 i 06 powinno być możliwe z obu stron al. Jana Pawła II, tak jak w przypadku przystanków przy Dzikiej. Ewentualny trzeci pas ruchu w kierunku północnym mógłby zaczynać się za tym przejściem.

c) Przejście i przejazd przez wschodnie i południowe ramiona skrzyżowania z ul. Stawki powinny zostać dosunięte do skrzyżowania, tak by wyprostować drogę dla rowerów oraz skrócić czasy ewakuacji.

d) Oznakowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Anielewicza powinno uwzględniać bufor oddzielający je od pasa rowerowego.

e) Dojście do przystanku Anielewicza 06 powinno być możliwe z obu stron, przynajmniej przez jezdnię północną, ułatwiając tym samym przesiadki między autobusem a tramwajem.

f) Miejsce na drogą dla rowerów po stronie wschodniej al. Jana Pawła II na odcinku Nowolipie-al. Solidarności można wygospodarować, przesuwając jezdnię w kierunku torów tramwajowych i/lub kończąc prawy pas bezpośrednio za skrzyżowaniem (docelowo przekształcając prawy pas przed skrzyżowaniem na pas tylko do prawoskrętu).

W przypadku pozostawienia projektu w obecnej formie, tj. urwania DDR na wysokości ul. Nowolipie, należy wyznaczyć wjazd na DDR z jezdni przez powierzchnię wyłączoną z ruchu (która powinna w pozostałej części zostać zabudowana lub zastąpiona trawnikiem).

Projekty (wersje robocze)

Andersa: PDF, 1826 kB

al. Jana Pawła II: PDF, 22794 kB

Tamka: PDF, 8024 kB

Zajęcza: PDF, 9874 kB

Tamka / Topiel / Kruczkowskiego: PDF, 4104 kB

Starzyńskiego: PDF, 1696 kB