Pełnomocnik Rektora do Marszałka

Warszawa, 15 stycznia 2008 r.

Do: Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Od kilku lat Uczelnia nasza podejmuje wysiłki, by dostosować warunki lokalowe i ofertę dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych. Na UKSW studiuje 195 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Najwięcej, bo aż 74 osoby mają orzeczony stopień niepełnosprawności ze względu na problemy z poruszaniem się. Biorąc pod uwagę ich potrzeby, w miarę naszych możliwości przebudowujemy obiekty dydaktyczne z myślą o tym, by były one w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie było to możliwe, zamontowaliśmy windy, zbudowaliśmy podjazdy. Przed każdym naszym budynkiem otworzyliśmy specjalne miejsca parkingowe. Niestety największym problemem, z którym nie możemy się uporać jest kwestia dotarcia do naszego głównego zespołu budynków administracyjnych i dydaktycznych, który mieści się w Lasku Bielańskim przy ul. Dewajtis 5.

1. Nie mamy do tej pory żadnego środka komunikacji miejskiej, którym mogliby nasi studenci dojeżdżać do uczelni.

2. Prawie kilometrowa droga od przystanku tramwajowego do budynku uniwersytetu jest odcinkiem niemal nie do pokonania dla studentów na wózkach inwalidzkich, czy dla osób niewidomych. Dodatkowo nie ma żadnego chodnika wzdłuż niebezpiecznej, wąskiej i krętej drogi prowadzącej do uczelni.

3. Na wysokości drogi prowadzącej do budynku głównego UKSW nie ma poziomego przejścia dla pieszych umożliwiającego dostęp do przystanku znajdującego sie po drugiej stronie ul. Marymonckiej. Istniejąca metalowa kładka jest niedostępna dla wózków inwalidzkich, a ze względu na ostre schody niebezpieczna dla osób chodzących o kulach i niewidomych. Wobec tego nasi studenci zmuszeni są przechodzić przez skrzyżowanie dwupasmowej drogi wylotowej, co jest niezwykle niebezpieczne i niezgodne z przepisami ruchu drogowego. (W tym miejscu zdarzyło się już kilka śmiertelnych potrąceń pieszych.)

Dlatego w trybie pilnym konieczne jest:

1. zorganizowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Marymonckiej i Dewajtis;

2. zbudowanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Dewajtis;

3. zorganizowanie dojazdu środkami komunikacji miejskiej do zespołu budynków przy ul. Dewajtis 5.

Wielokrotnie zwracaliśmy się do Władz Miasta stołecznego Warszawy oraz Władz Dzielnicy Bielany o rozwiązanie problemu dojazdu i utrudnień w dojściu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, niestety bezskutecznie. Dlatego zwracamy się tym razem do Pana, Panie Marszałku, o interwencję i pomoc w tej tak ważnej społecznie sprawie. Chodzi o dostęp do uczelni, w której studiuje ponad 18 tys. studentów, wśród których blisko 200 osób, to osoby niepełnosprawne.

Z góry serdecznie dziękujemy za podjęcie stosownych interwencji.

Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku i uznania.

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Kazimierz Szałata

Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/uksw2sejm_2008.pdf

Marszałek do Prezydenta

Warszawa, 30 stycznia 2008 r.

Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

pragnę poinformować, iż na moje ręce wpłynął list Pana Kazimierza Szałata, Pełnomocnika Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych. W liście tym, Pan Pełnomocnik zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie rozwiązania problemu, jaki mają niepełnosprawni studenci z dotarciem do budynków uczelni położonych przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

Z informacji przedstawionych przez Pana Kazimierza Szałata wynika, że Uniwersytet już kilkakrotnie zwracał się w tej sprawie do Władz Miasta oraz do Władz Dzielnicy Bielany. Pozwalam sobie jednak zainteresować Panią Prezydent tą trudną sytuacją i uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

Pozostaję z szacunkiem
Bronisław Komorowski

Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/sejm2hgw.pdf

Prezydent do Marszałka

Do: Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo w sprawie problemów z dotarciem niepełnosprawnych studentów do budynków dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 informujemy, że na skrzyżowaniu ul. Marymoncka - Lindego - Dewajtis planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej. Projekt organizacji ruchu nie przewiduje jednak wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Marymoncką w poziomie jezdni. Wykonane będą jedynie obniżenia krawężników na istniejących przejściach dla pieszych. W celu ograniczania barier dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przewidywana jest natomiast instalacja platform przy kładce dla pieszych przez ul. Marymoncką w rejonie ul. Dewajtis, w ramach przebudowy obiektu, który planowany jest wstępnie na lata 2011-2012.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Do wiadomości: Pan Kazimierz Szałata
Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Osób Niepełnosprawnych

Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/hgw2sejm_200805.pdf

Las Bielański interpelowany

Nie jest to pierwszy przypadek eskalacji problemów związanych z Las Bielańskim na poziom parlamentarny. Dla pełności wskazujemy materiały z poprzednich lat.

Poseł Joanna Fabisiak broni UKSW [zobacz >>>] (2006). To wieloletnia przyjaźń z wzajemnością [zobacz >>>].

Trzej inni posłowie broną rezerwatu [zobacz >>>] (2007)

Odpowiedzi Ratusza na dwie interpelacje ws. ul. Dewajtis [zobacz >>>] [zobacz >>>] (2008)

Chcesz lepszej ochrony rezerwatu? Napisz do swojego posła.