Planowana przez RZGW "dywanowa" wycinka łęgów nadwiślańskich zelektryzowała wielu warszawiaków. Przedstawiamy poniżej opnię i zaproszenie na spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu tym zamiarom. Zachęcamy wszystkich do aktywności w tej sprawie, a do RZGW apelujemy, by w pierwszej kolejności zajął się np. nielegalnymi wysypiskami śmieci i składowiskami w międzywalu, które także stwarzają zagrożenie powodziowe. Tylko że łatwiej osaczyć i wyciąć bezbronne drzewo, niż znaleźć sposób na amatorów darmowego pozbywania się odpadów. Może czas już objąć skutecznym nadzorem podległe RZGW tereny?

Więcej o łęgach: [zobacz >>>]

Łęgi Wiślane - zagrożony skarb Warszawy

Warszawskie łęgi wiślane są bezlitośnie karczowane przez Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w imię ochrony przeciwpowodziowej. Wycina się całkowicie całe pasmo zadrzewień w międzywalu, lekceważąc kompletnie obowiązujące zasady i przepisy ustawowe związane z ochroną środowiska naturalnego i ochroną przyrody. RZGW wydał decyzje o wycince drzewostanu bez porozumienia z władzami stolicy - zawiadamiając Urząd Miasta już po fakcie, a ekologów wcale. Komisja Ochrony Środowiska Rady Warszawy dowiedziała się o tym bezprzykładnym akcie barbarzyństwa na swoim posiedzeniu w dniu 10. marca b.r. od... działaczy ekologicznych.

Niestety wiedza środowiska hydrotechników, kształconych jeszcze w epoce wielkich budów socjalizmu, jest często anachroniczna i powierzchowna. Planuje się całkowitą dewastację unikalnego w skali europejskiej ekosystemu przyrodniczego - stanowiącego także o wielkiej, niepowtarzalnej urodzie krajobrazu Warszawy bez racjonalnego uzasadnienia.

Instytut Meteorologii wypowiedział się miarodajnie, że zagrożenia powodziowego nie przewiduje. Poziom Wisły jest niski (do stanu zagrożenia brakuje 4,5 m). Prognozy meteorologiczne nie przewidują gwałtownego ocieplenia. Topnienie lodu następuje stopniowo, woda z pól spływa sukcesywnie. Kry lodowe nam nie zagrażają.

Na przewidywana wodę tysiąclecia można się przygotowywać zgodnie z nowoczesną wiedzą hydrologiczną - poprzez działania ekologiczne takie jak: budowa małych zbiorników retencyjnych, zalesianie poboczy, renaturyzację brzegów i odtwarzanie tarasów zalewowych na terenie zlewni - a wtedy przestanie straszyć wiślany gorset warszawski.

Unikalne walory przyrodnicze Wisły podkreśla WWF (Światowa Fundacja na rzecz Przyrody). Pani Jane Madgwick - Koordynator Europejskiego Programu Ochrony Wód Śródlądowych zainicjowała współpracę w sprawie koniecznej ochrony walorów przyrodniczych Wisły z Ministerstwem Ochrony Środowiska RP - przekazując sugestie utworzenia wzdłuż rzeki sieci obszarów chronionych oraz opracować spójne projekty restytucji utraconych walorów koryta i doliny Wisły. Najważniejszą sprawą jest objęcie Wisły zapisem ochronnym Konwencji Ramsarskiej - którą Polska ratyfikowała.

Malwina Sobczyńska

Jaka Wisła - zaproszenie do dialogu

Fundacja "Ja Wisła" zaprasza w najbliższy piątek, 27 października, o godzinie 16, na Chłodną 25 (róg Żelaznej), na spotkanie dotyczące planowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wycinki 10 tyś drzew nad Wisłą w Warszawie.

Celem spotkania jest przedstawienie problemów, z jakimi boryka się Wisła w Stolicy, zamiarów RZGW i wiślanych planów Urzędu Miasta. Chcemy zainicjować dyskusję o tym, jaką Wisłę chcemy mieć, zanim w łęgi wkroczą drwale. Jesteśmy przekonani, że można osiągnąć kompromis pomiędzy wymogami bezpieczeństwa przeciwpowodziowego a potrzebą zachowania w jak najlepszym stanie środowiska przyrodniczego. Wymaga to jednak dialogu i dobrej woli wszystkich stron.

Jesteśmy inicjatorem tego dialogu i chcemy by liczył się w nim głos mieszkańców Stolicy. Wisła jest przecież nasza. Porozmawiajmy o Jej przyszłości.

Przemek Pasek, Fundacja "Ja Wisła"