Do: Pan Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Dotyczy: projektu połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Wielce Szanowny Panie Burmistrzu,

Dziękuję uprzejmie za odpowiedź na moje pismo, ale pozwalam sobie zauważyć, że nie odpowiedział Pan na żadne z postawionych pytań. W związku z pewnym niedosytem informacji co do ostatecznego kształtu rozwiązań problemów komunikacyjnych w rejonie UKSW zwróciliśmy się do posłów z prośbą o pomoc w uzyskaniu informacji w Urzędzie Miasta.

W odpowiedzi [zobacz >>>] na interpelację pana posła Ryszarda Kalisza w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zastępca prezydenta m. st. W-wy, pan Jacek Wojciechowicz, składa m.in. następujące oświadczenia istotne z punktu widzenia ochrony rezerwatu:

1. Przedstawione w projekcie rozwiązania pozwalają na obsługę komunikacyjną Uniwersytetu przez tereny będące poza terenem rezerwatu.

2. W wykonanej przez B.P. ”METROPROJEKT” dokumentacji przewiduje się wprowadzenie zakazu ruchu na ul. Dewajtis, wraz ze stosownymi wygrodzeniami zarówno od strony ul. Marymonckiej jak i od strony wjazdu do UKSW.

Cieszą nas, mieszkańców, te oświadczenia złożone przez wysokiej rangi urzędnika Urzędu Miasta. Należy jednak nadmienić, że sam projekt, na który powołuje się pan Jacek Wojciechowicz, nie daje podstaw do tego rodzaju optymistycznych wniosków. Omawiany projekt rozwiązuje jedynie problem dojazdu samochodowego z Wisłostrady do uczelni. W dalszym ciągu pozostaje natomiast nie rozwiązany problem komunikacji dla studentów niezmotoryzowanych, korzystających ze środków komunikacji miejskiej. Nie przedstawiono propozycji skróconego dojścia dla pieszych (z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych) od przystanku przelotowej linii autobusowej na Wisłostradzie ani propozycji rozwiązania problemu nawracania autobusu tzw. linii docelowej. Mam głęboką nadzieję, że braki te zostaną w najbliższym czasie uzupełnione tak, aby weszły jeszcze do programu inwestycyjnego przebudowy Wisłostrady na wysokości UKSW.

Z poważaniem
Stefania Egierszdorff

Starsze wiadomości - w kronice.