Pismo do Biura Drogownictwa i Komunikacji

Uprzejmie prosimy o natychmiastowe przeprowadzenie remontu pętli autobusowej na Rondzie Wiatraczna celem usunięcia błędów wykonawczych i projektowych oraz niezgodności z obowiązującymi przepisami, które pojawiły się w trakcie prowadzonych tamże w minionym półroczu prac budowlanych:

1. Przejścia dla pieszych w poprzek peronów niezgodne są z wymaganiem stanowiącym, że uskok na obniżeniach ma wynosić 0 cm, a w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 2 cm. Uzasadnionym przypadkiem jest wykonanie ścieku przykrawężnikowego, natomiast nic nie uzasadnia niestarannego obsadzenia płyt chodnikowych (zwykłych i z wypustkami) w ten sposób, że wystają one powyżej innych płyt, krawężników lub obudowy ścieku i tworzą kolejne uskoki, których nie można przejechać wózkiem, ale o które można się potknąć.

2. Linia płytek z wypustkami wzdłuż peronów wystaje na około 1 - 2 cm, tworząc krawędź, o którą można się potknąć. Wątpliwa jest też funkcja ostrzegawcza tych płytek - w teorii powinny być jaskrawo żółte, w rzeczywistości niektóre słabo kontrastują z szarą kostką.

3. Wpusty ściekowe zagłębiono na 2-4 cm - maksymalna dopuszczalna głębokość wynosi 1 cm. Tak osadzone wpusty niszczą koła autobusów, powodują nadmierną emisję hałasu oraz mogą być przyczyną obrażeń u pasażerów z powodu wstrząsów wywoływanych podczas wjechania w nie przez autobus kołem pojedynczym przy manewrze ruszania. Wpusty są tak usytuowane, że kierowca ruszając po postoju może ich nie zauważyć.

4. Skrajne elementy płotków prętowych (wsporniki) wykonano z ostrych teowników, których krawędzi nawet nie opiłowano. Należy je natychmiast zabezpieczyć, a następnie wymienić na właściwe.

5. Na latarniach, których położenia nie skorygowano dla zapewnienia odpowiedniej szerokości przejścia (na peronie modernizowanym lub budowanym od nowa wymaga się min. 2 m)...

...pozostawiono instalacje elektryczne i inne elementy zagrażające bezpieczeństwu ludzi.

W szczególności pozostawiono ważący kilkadziesiąt kilogramów głośnik parkowy, wiszący w zasadzie na kawałku drutu.

Wnosimy o dokonanie korekty położenia latarń celem uzyskania wymaganej szerokości przejścia, co należało uczynić podczas prac remontowych. Stan techniczny słupów latarń jest tak zły, że trudno znaleźć uzasadnienie dla tego, że ich nie wymieniono.

Biorąc pod uwagę, że prawie każda nowa lub modernizowana pętla wykazuje te same usterki w zakresie prac brukarskich, usytuowania latarń i doboru materiałów konstrukcyjnych na płotki, wnosimy o:

1. Dokonanie inspekcji pętli na Rondzie Wiatraczna celem ustalenia wszystkich niezgodności, a następnie ich wyeliminowania.

2. Przeprowadzenie przeglądu wszystkich inwestycji na pętlach dokonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, a więc objętych gwarancją.

3. Opracowanie działań zmierzających do wyeliminowania sytuacji, w których tworzone są obiekty niezgodne z prawem, niefunkcjonalne i nadające się od razu do przebudowy. Jest to szczególne ważne w sytuacji, gdy niemal każdego tygodnia z różnych powodów ogłaszane są kolejne cięcia budżetowe i rezygnacja z zapowiadanych inwestycji.

Zwracamy uwagę, że niniejsze wystąpienie nie traktuje o jakichkolwiek założeniach projektowych, polityce transportowej czy strategii rozwoju, lecz prostej zgodności projektu i wykonanych prac z obowiązującymi od lat przepisami.

Podstawa prawna

Warunki techniczne dróg publicznych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

§ 43.

[...]

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, chodnik powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni lub pasa postojowego na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielony krawężnikiem. Ustalenie to nie dotyczy stref zamieszkania, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

§ 44.

1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3.

[...]

3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.

[...]

6. Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.

§ 45.

[...]

8. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić od 1% do 3% w zależności od rodzaju nawierzchni i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

9. Stopnie schodów, spoczniki schodów i pochylni powinny mieć pochylenie od 1% do 2%, zgodne z kierunkiem pochylenia biegów schodów i pochylni.

10. W wypadkach uzasadnionych dopuszcza się na chodniku progi inne niż stopnie schodów, jeśli ich wysokość nie jest większa niż 2 cm.

[...]

§ 243. Wpusty kanalizacyjne umieszczone na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych powinny znajdować się w płaszczyźnie nawierzchni, przy czym dopuszczalne jest obniżenie kratek ściekowych wpustów nie więcej niż o 1 cm.

Warunki techniczne urządzeń brd

Rozporządzenie – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw nr 220 z 23 grudnia 2003 r., załącznik nr 4:

[...] W urządzeniach bezpieczeństwa ruchu,z którymi mogą stykać się piesi, ze względów bezpieczeństwa należy wyeliminować możliwość skaleczeń lub innych obrażeń ciała poprzez zaokrąglenie promieniem Rmin = 2,5 mm ostrych krawędzi urządzeń, które mogą się znaleźć w bezpośrednim kontakcie z ciałem pieszego.

Starsze wiadomości - w kronice.