2005.06.18: Dokumentacja zdjęciowa planowanej drogi dla rowerów przez os. Niedźwiadek

Odcinek Warszawska - Orląt Lwowskich, długość 750 m. Droga dla rowerów niezależna od układu drogowego, śladem dawnego potoku Żbikówka (kanału Konotopa?). Przebieg po działkach gminnych. Łączy ścieżkę na zachodnim odcinku ul. Warszawskiej... »

2005.05.24: Dokumentacja fotograficzna ciągu ulic Posag 7 Panien - Szamoty

Odcinek Gierdziejewskiego - Traktorzystów. Droga powiatowa klasy "Z", dawna droga wewnętrzna ZM "Ursus". Obecnie ruch samochodowy średnio intensywny, ale ze względu na drastyczne przewymiarowanie jezdni zdarza się, że kierowcy rozwijają tu... »

2005.05.11: Dokumentacja zdjęciowa trasy rowerowej po południowej stronie torów kolei wiedeńskiej

Odcinek granica miasta - PKP Ursus. Trasa początkowo prowadzi drogą bez nazwy (?) po południowej stronie torów kolei warszawsko-wiedeńskiej (przedłużenie ul. Szarych Szeregów na terenie Piastowa), następnie ulicami Prażmowską i Regulską... »

2005.05.11: Dokumentacja zdjęciowa ul. Traktorzystów w rejonie wiaduktu nad ul. Cierlicką

Odcinek Orląt Lwowskich - przystanek ZTM "PKP Ursus". Droga powiatowa klasy "G". Istotny odcinek, spinający trasę rowerową w ul. Orląt Lwowskich, planowaną trasę rowerową po północnej stronie ul. Traktorzystów oraz przejazd pod torami... »

2005.05.11: Dokumentacja zdjęciowa ul. Sosnkowskiego

Odcinek Al. Jerozolimskie - Pużaka. Droga powiatowa klasy "Z". Ruch autobusowy wyłącznie w kierunku północnym (w godzinie szczytu - 8 autobusów). W rejonie nowych pawilonów na południe od skrzyżowanie z ul. Kolorową chodniki są często... »

2005.05.11: Dokumentacja zdjęciowa drogi dla rowerów w ul. Gierdziejewskiego

Odcinek Lalki - Konotopska. Droga powiatowa. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy planowane jest przedłużenie ulicy na północ do ul. Połczyńskiej, wybudowanie nowego połączenia z ul... »

2005.05.07: Dokumentacja zdjęciowa drogi dla rowerów w ulicach Zagłoby i Keniga

Odcinek od skrzyżowania Warszawskiej i Orląt Lwowskich do pętli autobusowej Ursus Niedźwiadek, długość ok. 1,0 km. Ulica Zagłoby - droga gminna klasy "L". Ulica Keniga - droga gminna klasy "Z", spory ruch autobusowy (pętla Ursus... »

2005.05.07: Dokumentacja zdjęciowa trasy rowerowej w ul. Wiosny Ludów

Odcinek Cierlicka - granica dzielnicy. Droga gminna klasy "L". Trasa wzdłuż torów kolei warszawsko-wiedeńskiej, obecnie mało uczęszczana ze względu na nieprzyjazną dla rowerzystów nawierzchnię (trylinka) i brak kontynuacji w dzielnicy... »

2005.05.07: Dokumentacja zdjęciowa planowanej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej

Odcinek granica miasta - ul. Gierdziejewskiego, długość ok. 1,6 km. Droga powiatowa klasy "G" (od granicy miasta do ul. Jagiełły) i gminna klasy "L" (od Jagiełły do Gierdziejewskiego). Dwukierunkowa droga dla rowerów powinna powstać po... »

2005.05.07: Dokumentacja zdjęciowa planowanej trasy rowerowej wzdłuż ul. Traktorzystów

Odcinek PKP Ursus - granica dzielnicy. Droga powiatowa klasy "G". Element ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego Piastów i Pruszków z centrum Warszawy. Możliwe są dwa alternatywne rozwiązania dla omawianego odcinka. Wariant A to... »

2005.05.07: Dokumentacja zdjęciowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Cierlickiej

Odcinek Kościuszki - Lalki, długość ok. 0,6 km. Droga powiatowa zbiorcza. Ulica Cierlicka stanowi jedyne połączenie drogowe północnej i południowej części dzielnicy. Jest to również jedyne ogólnodostępne połączenie rowerowe - pozostałe... »

2005.04.27: Dokumentacja fotograficzna ścieżki w ul. Sławka

Odcinek Wapowskiego - park Achera. Według danych Zarządu Dróg Miejskich po północno-zachodniej stronie jezdni ulicy Sławka istnieje ścieżka rowerowa. Podczas wizji lokalnej ustalono, że wzdłuż ulicy na odcinku ok. 500 m występuje pas... »

2005.04.27: Dokumentacja fotograficzna planowanej drogi dla rowerów w ul. Pużaka

Odcinek Sosnkowskiego - Wapowskiego. Wydzielona droga dla rowerów powinna prowadzić po północnej stronie jezdni ul. Pużaka, jako przedłużenie istniejącej ścieżki w ul. Sławka . Obecnie znajduje się tam szeroki trawnik. Do wyjaśnienia... »

2005.04.27: Dokumentacja fotograficzna planowanej drogi dla rowerów w ul. Dzieci Warszawy

Odcinek Sławka - Ryżowa. Droga powiatowa zbiorcza. Natężenie ruchu w godzinie szczytu porannego: - w kierunku centrum (wschodnim) ok. 1000 pojazdów umownych, 33 autobusy ZTM; - w kierunku zachodnim ok. 400 pojazdów umownych, 21 autobusów... »

2005.04.27: Dokumentacja fotograficzna trasy rowerowej Brzechwy - Cierlicka

Odcinek Park Czechowicki - Kościuszki. Krótki, ale dość istotny - ze względu na centralne położenie i dużą ilość celów podróży - odcinek łączący park Czechowicki ze skrzyżowaniem ul. Cierlickiej i Kościuszki, przedłużenie trasy w al. Bzów... »

2005.04.27: Dokumentacja fotograficzna trasy rowerowej w al. Bzów

Odcinek Bodycha - Park Czechowicki. Droga gminna klasy "L". Al. Bzów mogłaby stanowić alternatywę dla ruchliwej i niebezpiecznej ul. Spisaka w przejazdach pomiędzy Czechowicami (pośrednio również Opaczą) a centrum Ursusa. Al. Bzów... »

Dodaj nowy artykuł