Artykuły: 1-20 | 21-23

2009.04.09: Ile tysięcy poszło już w glebę przy ul. Dewajtis?

Publikujemy nowe informacje w sprawie chodnika przy ul. Dewajtis - dwa pisma - odpowiedzi na wystąpienie mieszkańca Bielan. Warszawa, dn. 24.03.2009 r. Dotyczy: budowy chodnika wzdłuż ul. Dewajtis w Warszawie, na terenie rezerwatu przyrody... »

2008.10.31: Dostęp do dez-informacji publicznej

Do: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Wnoszę o sporządzenie i przesłanie na adres w nagłówku, pełnych kopii następujących dokumentów: 1. Uchwały Rady Miasta st. Warzawy... »

2008.07.28: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą nie będzie inwestycją celu publicznego

Warszawa, dnia 28.07.2008 r. Do: Pani Anna Piotrowska p.o. Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Pan Feliks Czechowski Biur/Projektów „METROPROJEKT" Dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... »

2008.03.31: Wojewoda Mazowiecki idzie śladami Ministra Środowiska

Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo... »

2008.03.27: UKSW złamał prawo za publiczne pieniądze

Otrzymaliśmy opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z oceną koncertu na UKSW w maju 2007 r. w aspekcie ustawy o ochronie przyrody. Urząd Wojewódzki i Rada Ochrony Przyrody potwierdzają to, co nie mogło budzić wątpliwości zważywszy na... »

2007.09.04: Konserwator Przyrody o ul. Dewajtis

Warszawa, 4 września 2007 r. Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 12 lipca b.r. znak: BIL-07-0008-01 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa... »

2007.08.22: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą wymaga raportu OOŚ

Warszawa, 22 sierpnia 2007r Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska , po rozpatrzeniu wniosku... »

2007.06.20: Kto i kiedy oceni juvenalia na UKSW?

Warszawa, 20.06.2007 r. Do: Pani Anna Roniker-DolańskaWojewódzki Konserwator Przyrody Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Leśnictwa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2007 r... »

2007.06.18: Las Bielański nadal bez planu ochrony

Do: Zielone Mazowsze W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.05.07 znak: ROW-07-0002-08 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie uprzejmie informuje, iż kwestia likwidacji szlaku rowerowego w 2004 r. na... »

2007.05.28: Dlaczego konserwator przyrody hołubi samochody?

Od wprowadzenia rok temu zakazu wjazdu rowerów do Lasu Bielańskiego i Kabackiego kontrowersje wokół tej decyzji wielokrotnie pojawiały się zarówno w stołecznych mediach jak i naszej witrynie i korespondencji. Niewielką poprawę... »

2007.04.23: Konserwator Przyrody o pałacu Bruhla i linii autobusowej na ul. Dewajtis

Warszawa 23.04.2007 r. Do: Komisja Architektury Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki i Ekologii Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dotyczy: posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2007 r. W związku z otrzymanym faksem zawiadamiającym o posiedzeniu... »

2007.02.22: O rowerowy objazd przez Las Bielański

Warszawa, 8 lutego 2007 r. Do: Pani Anna Ronikier-Dolańska Wojewódzki Konserwator Przyrody Mazowiecki urząd Wojewódzki. Szanowna Pani Konserwator W związku z rozpoczynającym się w lutym remontem trasy Wisłostrady na odcinku tzw. estakad... »

2006.05.08: Konserwator Przyrody o ochronie Lasu Bielańskiego

Warszawa, 8 maja 2006 Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 29 marca 2006 r. skierowanego do Ministra Środowiska w sprawie niedostatecznej ochrony kompleksu leśnego Lasu Bielańskiego w Warszawie... »

2006.02.20: Ruch na ul. Dewajtis omawiany na komisji rady Bielan

SRD-0063-1-45/06 Protokół nr 45/05 Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Z dnia 20 lutego 2006 r. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 o... »

2005.06.10: Konserwator Przyrody zgadza się warunkowo

Warszawa 10 czerwca 2005r. Do: Szanowny Pan ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Rektor UKSW W odpowiedzi na pismo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13.04.2005 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział... »

2005.04.13: Rektor UKSW do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

Do: Anna Ronikier-Dolańska Wojewódzki Konserwator Przyrody Nasz znak R-082-IV-6/05 Data 13.04.2005 r. Pismem z dnia 23.03.2005 r. Zarząd Transportu Miejskiego Obszar Działalności Przewozowej, poinformował Uniwersytet, iż Wojewódzki... »

2005.03.05: Społeczny Komitet Ochrony Przyrody o autobusie na ul. Dewajtis

Społeczny Komitet Ochrony Przyrody Do: Anna Ronikier-Dołańska Wojewódzki Konserwator Przyrody Dotyczy: rozwiązań komunikacyjnych w zakresie dojazdu do Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Społeczny Komitet Ochrony Przyrody... »

2005.01.10: Konserwator Przyrody negatywnie opiniuje osiedle firmy Ronson

Warszawa 10.01.2005 r. Do: Urząd M. st. Warszawy Biuro Naczelnego Architekta Miasta Delegatura Dzielnicy Bielany dotyczy : projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami... »

2002.11.22: Nie ma zgody na poszerzenie jezdni w rezerwacie przyrody

Warszawa dn. 22 listopada 2002 Stosownie do art. 104 § 1 oraz § 2 KPA (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 9 października 2000, tekst jednolity), art.23a ust.2 pkt 1 oraz art. 36 ust 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody... »

2002.09.13: Konserwatorzy Przyrody rozważają sprawę ruchu na ul. Dewajtis

Warszawa, 13 września 2002 Do: Pani prof. dr hab. Ewa Symonides Główny Konserwator Przyrody Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska W nawiązaniu do naszej rozmowy w dniu dzisiejszym przesyłam kopie mapy terenu rezerwatu przyrody... »

Artykuły: 1-20 | 21-23 | Dodaj nowy